Connect with us
Reklama
Kultura

DŮKAZY PRO … – Hanna Krallová

Published

on

HKKdo hledá důkazy „pro“, je si dobře vědom dlouhé řady důkazů „proti“. Kdo hledá poctivě a trpělivě, jako to činí ve svých reportážních prózách Hanna Krallová, ten mění pravděpodobnost na jistotu. Nejpádnějším z řady důkazů proti existenci Velkého Scenáristy, jak autorka nazývá Toho, který jest, je holocaust, šoa. Tragické barbarství a zločiny světa, v němž Bůh zemřel – to je stěžejní téma próz Hanny Krallové.

Aby mohla tuto bolestně živou zkušenost předat, hledá průvodce, převozníky, kteří by ji převedli do nitra jimi popisovaného světa záhuby.

Hledání formy

Dodnes nedokážu zapomenout na dva příslovečné příklady, kdy mně samotné takoví převozníci zoufale chyběli. Poprvé se to stalo, když jsem se ještě jako dítě zúčastnila školního výletu (sic!) do Osvětimi. Ve vzpomínkách mi zůstaly jen ty neuvěřitelné haldy nikomu nepotřebných brýlí a pocit plný úzkosti a děsu, co člověk dokáže způsobit člověku. Nechápala jsem. Podruhé jsem cítila podobné zoufalství, když jsem se už jako dospělá vydala do Izraele a navštívila také památník holocaustu Yad Vashem. Věděla jsem, že mě nečeká žádná „pěkná výstava“, však také pro to lidé do památníku nechodí. Procházela jsem jednotlivé části s pohnutím, vytřeštěně zírala na dokumentární fotografie, na nekonečné seznamy zavražděných a zhlédla také, jak to tvůrci expozice zamýšleli, film o šoa. A to byl okamžik, kdy moje psychika odmítla další vjemy vstřebávat. Jediné, co moje mysl vysílala, bylo slovo propaganda, antipropaganda. V hlavě mi v šíleném víru poletovala slova oběť, kat; kdo je kým; na jedné straně nacista, na druhé představený židovské obce v ghettu, který vydal staré lidi a děti, aby zachránil nezachranitelné; transport za transportem… postrádala jsem vzpouru Židů… Hereze! Vyčítala jsem si, jak mohu cítit něco tak nevhodného, ve stínu toho všeho, co mě obklopovalo. Proč jsem odmítala přijmout patos, který z některých filmů o holocaustu vyvěral? Patrně proto, že je pro člověka neúnosný, stejně jako celý holocaust. Je ve své hrůze neuchopitelný, neobsáhnutelný.

Přesto si ale lidé uvědomují, že se s tímto fenoménem potřebují, musí nějak vyrovnat, umístit jej někam dpaměti, nějak uchopit, protože pochopit nelze. To „nějak“ ale nezbytně vyžaduje adekvátní podobu, formu, třeba takovou, jakou svým příběhům dává Hanna Krallová.Miliony mrtvých se stávají pouhým číslem, které člověk nedokáže pojmout, zatímco jeden konkrétní zmařený život dává tragédii rozměr. Jeden konkrétní lidský osud dokáže člověk spoluprožívat, projevit svoji empatii. A únosnost tragédie, vyprávěné pamětníkem události, spočívá právě v tom, že účastník dokáže vypovědět jen to, co je únosné pro něho samého. I nejsmutnější a nejtragičtější prožitky jsou předatelné, pokud je účastník události proseje přes své individuální síto únosnosti.

Nestrannost jako forma

Číst vyprávění přeživších, které autorka zachycuje formou reportáže, usazené pevně do literárního žánru, je cestou, jak pochopit. Je také jedním z mála způsobů, jak unést všechny ty hrůzy, které se udály. Důkazem toho, že lidé chtějí pochopit, je nebývalá čtenost (člověk se zdráhá říci oblíbenost) reportážních povídek Hanny Krallové, jejíž díla jsou záhy po vydání v Polsku překládána do mnoha světových jazyků. Hodnota knih Hanny Krallové spočívá také v tom, že autentických vzpomínek je stále méně a blíží se doba, kdy už žádné nezůstanou. Pak alespoň zbudou díla, z nichž je možno čerpat důkazy „pro“ – třeba i pro Boží existenci, neboť to je neuralgický bod, základní otázka, kterou si pokládají nejen přeživší. Je-li Velký Scenárista, jak mohl dopustit něco tak nelidského, hrůzného a smysluzbaveného? Ovšem, pokud není a vše je dovoleno, co má potom smysl? Pokud však hledání důkazů má být poctivé, je třeba se vyhnout lákavé adoraci hrdinských činů a neopomíjet lidská selhání, která v extrémních podmínkách mohou mít za důsledek chování jinak nepřípustné. Jak pochopit nebo i odpustit? Jak například hodnotit rozhodnutí nejvyššího židovského představitele lodžského ghetta Rumkowského, který po svých lidech požadoval, aby vydali na smrt 20 tisíc dětí a starých lidí jako oběť pro záchranu zbývajících 100 tisíc Židů v ghettu? Kdo z nás by byl schopen učinit takové rozhodnutí a jak je hodnotit z pozice dnešního člověka, který ví, že z oněch sta tisíc „zachráněných“ přežila jen hrstka? Gustaw Herling-Grudziński, autor vzpomínek z pobytu v sovětských válečných vězeních a lágrech „Jiný svět“, tvrdí, že nelze hodnotit chování jedince v extrémních podmínkách prizmatem normality. Podle něho nemáme správnou optiku ani nástroje, abychom vůbec určili, co bylo hrdinství, a co podlost. Extrémní podmínky si vynucují extrémní chování a současně i jiný, nový řád, kterému nelze rozumět z pozice normálního světa. Jak ale porozumět „extrémním podmínkám“ a „řádu“ koncentračních táborů? Jak pochopit „extrémní chování“ lidí v těchto nelidských podmínkách? Nabízenou metodou je nestranný popis, objektivní zachycení událostí nebo literární reportáž, která každému z nás dává prostor individuálně přistupovat k jednotlivým událostem, popisovaným v konkrétních příbězích. Která nám, čtenářům, dává prostor hledat každý sám za sebe vlastní důkazy „pro“. Právě metoda autenticity, tedy co nejpřesnějšího popisu událostí, to je podstata reportážního stylu Hanny Krallové. Snaha co nejprecizněji a bez emocí, bez osobní účasti, předat zpovědi jednotlivých, nyní už i literárních hrdinů je doplněna snahou zasadit příběh do reálných podmínek v čase. K tomu slouží hledání v archivech, ověřování výpovědí u dalších zdrojů, řeklo by se běžná novinářská, reportérská práce. Je to trpělivé pátrání ve složitém labyrintu lidských osudů, které se najednou rozplétají a vydávají svědectví. O člověku, o době vykloubené z řádu věcí, o mezích lidského chování… Když se Židé, kteří přežili, ptají při svých zpovědích Hanny Krallové, jaký smysl má další život po holocaustu, spisovatelka odmítá odpovědět. Zvolila si svůj způsob: snažit se nekomentovat lidské příběhy, nehodnotit jednotlivá počínání člověka, ale ukázat lidský osud jako tajemství. Našla pro to svoji vlastní formu, neboť jak tvrdí: „Tragédie bez formy jsou něčím nestydatým, neslušným. Forma poskytuje odstup, který je nezbytný pro sdělení. Bez formy bych se ocitla v jámě mezi všemi těmi zavražděnými těly.“ (Maria Janion: Żyjąc tracimy życie. Rzeczpospolita, 8. 12. 2001.)

Reportáž à la Hanna Krallová

Základem reportážního postupu Hanny Krallové je rozdělení světa na nejmenší reálie, na drobounké částečky, na veledůležité podrobnosti, všechny ty detailně popisované květy na svetrech, vousy, umělé květiny, stříbrná liška od Apfelbauma, zelený samet na křesle babičky Míny – všechno je nesmírně důležité. Později autorka odděluje a odhazuje nepotřebné, a tím dochází k efektu zahuštění. Její analýza a syntéza spočívá v tom, že rozseká celistvou mozaiku předávaného světa na částečky, které později skládá do jiné mozaiky. Věří totiž, že svět se dá uchopit pouze prostřednictvím důležitých jednotlivostí. K tomu je ovšem třeba být vybaven dobrým sluchem a neutuchající zvědavostí. Když Hanna Krallová rozmlouvá s lidmi, zdá se být netečná, nepláče, je chladná, jen někdy se usměje. Během rozhovorů myslí na jediné: zda z toho bude dobrá reportáž, zda má již všechen materiál, na co by se ještě měla zeptat… v momentě, kdy začíná psát, kdy začíná přetvářet skutečný život, teprve tehdy ji porazí síla prožitku, většinou neskonalý smutek.

Důkazy pro…

„Příběhy, které vyprávím, se skutečně staly. Stvořil je Velký Scenárista, a jsou důkazem PRO Boží existenci. Ale – je-li Bůh, je i Ďábel. Mají tedy všechny osudy jednoho autora?“ – tento citát z povídky „Výčitka“ je kvintesencí knihy „Důkazy pro…“. Autorka neodpovídá na otázku, kterou sama pokládá. Pouze nabízí další a další životní příběhy svých hrdinů a zbytek přenechává čtenáři. Tak jako uvedený osobní vstup v knize je určitým porušením nestrannosti sdělení, její metody „nehodnocení“, dopouští se autorka občas i ne zcela objektivního přístupu. Vezmeme-li v úvahu téma reportáží, jen stěží můžeme očekávat, že autorčina snaha o objektivní postoj a snaha být důsledná v neprojevování vlastních emocí bude vždy úspěšná. U takového tématu to jednoduše nelze. Patrné je to například v již zmíněné povídce u Lejbka Katze, který přísahal pomstu vrahům své ženy a dcer. Měl ji provést lopatou, ale plán mu překazil místní bandita Juzek, který Lejbkovi touž lopatou uťal hlavu. v tomto vyprávění se autorka neubránila promítnout vlastní soucit a lítost. Hanna Krallová popisuje v „Důkazech pro…“ nejrůznější lidské osudy. Dotýká se však nejen problémů majících kořeny ve válečném období, například AIDS. Vždy je ale všudypřítomné židovské téma, byť jako omyl – jako je tomu u poslední povídky „Rozhodnutí“. Poslední slova knihy patří homosexuálovi, který si vybral jako řešení své situace eutanazii. Pochován je obřadně jako Žid, v průhledné rakvi, ale nakonec se ukazuje, že to byl omyl. Nikdo nerozumí, proč celý život předstíral své židovství, ani jeho matka, ani jeho partner. Autorka zde mimořádně vstupuje na scénu, když na samém začátku podotýká, že je jí tento hrdina nesympatický, avšak když vyjde najevo, že je smrtelně nemocný, nachází pro pseudo-Žida porozumění a svého druhu obdiv. Velice zvláštní je však již první povídka „Dybuk“, která vypráví o americkém Židovi, jenž v sobě nosí duši svého bratra Abrama, „ztraceného někde v ghettu“. Pokouší se bratra nejrůznějšími technik mi zbavit, ale když se nakonec Abramova duše chce „odebrat do  světla“, požádá ho, aby se zase vrátil. Toto podivné, mystické klima provází pak čtenáře celou knihou, která se chvílemi čte jako poezie.

Pavla Foglová

 

Biografická črta
Hanna Krallová se narodila 20. května 1935 ve Varšavě.
Absolvovala žurnalistiku na Varšavské univerzitě (1955)
a poté pracovala jako redaktorka a reportérka v denících
Życie Warszawy (1955-66), Polityka (1966-1982, z toho
1966-69 byla korespondentkou v Moskvě). V letech
1982-87 působila ve funkci zástupkyně ředitele Filmové
společnosti TOR. Od vzniku nezávislého deníku Gazeta
Wyborcza pracovala jako reportérka a vyučila celou novou
reportérskou generaci.
Za svůj literární debut autorka považuje soubor reportáží
„Na východ od Arbatu“ (1972) z let svého působení
v Moskvě, avšak před tím jí knižně vyšly povídky: Jsem
ambiciózní (1965) a Jeden den v Klidné (1967). Následovaly
knihy reportáží: Sibiř. Země velkých možností (1974);
Dospělost pro všechny (1977); Štěstí Mariany Glazové
(1976 – sazba byla rozmetána); nejslavnější reportáž, která
byla přeložena do více jak 20 jazyků: Stihnout to před
Pánem Bohem (1977, česky 1999); knihy reportáží: Šest
odstínů bílé (1978); Senná rýma (1981 – náklad byl zničen);
televizní scénář: Pohled z okna v prvním patře (1981);
reportáže: Vztahy (1981); romány: Podnájemnice (1982
– zkonfiskováno, 1985 v Paříži, 1989 ve Varšavě); Okna
(1987 v Londýně, Varšava 1990 ); knihy reportáží: Potíže se
vstáváním (1988/90) a Poklidné nedělní odpoledne (2004);
román Hypnóza (1989); knihy povídek Tanec na cizí veselce
(1993, česky 1997); Důkazy pro… (1995); Tam už žádná
řeka není (1998); Tak ty jsi Daniel (2001); Výjimečně dlouhá
linie (2004); Srdcový král zase neuspěl (2006); Lítost (2007)
a Růžová pštrosí péra (2009).
Za svoji literární tvorbu dostává Hanna Krallová ocenění
za oceněním, ať už to jsou literární ceny na světových
knižních veletrzích – například nejvyšší ocenění Mezinárodního
knižního veletrhu v Lipsku Cena evropského
porozumění (2000), nebo jiné – například Řád Ecce Homo,
který získala Hanna Krallová v roce 2001 po boku Dalajlámy
Tenzina Giaca, prestižní Cenu K. Pruszyńského
Polského Pen Clubu (1990), německou Literární cenu J.
Schockenové za celoživotní dílo (1993), Kulturní cenu
Solidarity (1995), cenu Nadace pařížské Kultury (1998),
Literární cenu Samuela Lindy měst Toruně a Göttingenu
(po boku Marcela Reicha-Ranického) či jednu
z nejprestižnějších ocenění, jakou kdo může v Polsku
získat – Velkou cenu Nadace kultury (1999). Za román
Výjimečně dlouhá linie byla Hanně Krallové předána
prestižní literární cena Nike 2005. Patří také do první desítky
největších polských novinářů vedle takových osobností,
jakými jsou nebo byli Ryszard Kapuściński, Jerzy
Turowicz či Jerzy Giedroyc.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kultura

Už dvacet let jsem tu knihu nečetl

Published

on

Tworki, nejslavnější román ryzího a neopomenutelného polského autora Marka Bieńczyka, dostupný nyní českému čtenáři díky překladu Michaela Alexy, vyšel již před dvaceti lety. Nad jeho kvalitami však žasneme stále, čím dál víc. Proto jsme se Bieńczyka v rozhovoru ptali právě na jeho knihu, na hudebnost v próze, ale také na tajemství, sílu sentimentu a dojetí.
Jsem sentimentální

Marek Bieńczyk (*1956) je originální postava současné polské literární scény. Původním povoláním historik literatury, ale také prozaik, esejista a překladatel, nabízí svým čtenářům smyslové, takřka lyrické, přemýšlivé a v dnešním světě nesamozřejmě pomalé literární obrazy, které se jen obtížně dají jednoznačně klasifikovat. Jeho eseje inklinují k příběhovosti, zatímco romány se místy blíží poezii, místy hudební skladbě. Díky překladateli Michaelu Alexovi se nyní může český čtenář seznámit s jeho druhým (a prozatím také posledním) románem Sanatorium Tworki (Pistorius & Olšanská, 2019), v němž autor čtenáře zavádí do prostředí psychiatrické léčebny v Tworkách nedaleko Varšavy za druhé světové války. V tomto místě, na první pohled uchráněném hrůz válečné vřavy i holocaustu, sleduje osudy několika mladých lidí, kteří se tomu, co válka přináší, nechtějí poddat. Dokud nezačnou někteří z nich mizet… Marek Bieńczyk byl jedním z hostů letošního Světa knihy, kde si s ním o románu Sanatorium Tworki, ale nejen o něm, povídala Michala Benešová.

iLiteratura: Román Sanatorium Tworki jsi napsal před dvaceti lety. Změnil se od té doby tvůj vztah k němu? Objevil jsi v něm nějaké další roviny?
Marek Bieńczyk: Už dvacet let jsem tu knihu nečetl. Nerad čtu své starší texty. Vracím se k nim jen u příležitosti překladů do cizích jazyků. Dnes už bych takovou knihu nenapsal. Začal jsem ji psát před víc než třiceti lety, pak jsem práci přerušil, hledal jsem pro dané téma vhodnou formu, napsal jsem jinou knihu a až pak jsem se ke Tworkám vrátil. Byl jsem v jiném věku a věk je pro způsob psaní rozhodující.

iLiteratura: Napsal jsi dva romány, od vydání posledního uplynulo právě oněch dvacet let. Proč už jsi se později k žánru románu nevrátil?
Marek Bieńczyk: Důvodů bylo víc, sám si jimi tak úplně nejsem jistý. Autora vede určitá logika díla, které sám plně nerozumí. Podléhá imperativu formy, která také definuje naši identitu a osobnost. V jistém okamžiku jsem začal psát eseje – říkám jim eseje-příběhy, protože to nejsou ani čisté eseje, ani romány. Chtěl jsem přijít s jakýmsi přechodným, hraničním žánrem, ale současně přiznávám, že už jsem nebyl schopen dosáhnout takové úrovně emocí jako při psaní Sanatoria Tworki. Myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč už jsem se k románu nevrátil. Na první pohled to možná není patrné, ale Tworki jsou velmi emocionální kniha.

iLiteratura: Já jsem ji tak vnímala…
Marek Bieńczyk: Ano? Možná proto, že nežiješ v Polsku. Určitý druh emocionální zhuštěnosti, například ve vztahu k lásce, už mi byl nedostupný. Sanatorium Tworki je pro mě velmi emotivní kniha a takové míry emocí už jsem později nebyl schopen dosáhnout. Možná se mi to ještě někdy povede.

Autor článku: Michala Benešová, celý rozhovor na iliteratura.cz

Knihu možno zakoupit zde

Continue Reading

Kultura

Český film v porovnání s polskou kinematografií stagnuje, říká Martin Novosad po skončení festivalu Kino na hranici

Published

on

Mezinárodní filmový festival Kino na hranici vyvrcholil projekcí aktuálního dramatu Klér, unikátního snímku česko-polské produkce, jenž mohl vzniknout jen díky možnosti natáčet na české straně, zejména v Orlové a v Ostravě. O tom, jak těšínský festival před více jak dvaceti lety začal a kam může směřovat, vypráví pro Ostravan.cz dlouholetý dramaturg a programový ředitel české sekce Martin Novosad. Diváci jej znají i jako moderátora setkání s tvůrci před českými nebo slovenskými filmy a z debat po projekcích vedených v sále kin.

Kino na hranici právě uzavřelo 21. ročník, ty v něm působíš jen o rok méně. Jaké byly začátky?

Zpočátku šlo primárně o akci polských nadšenců, kteří měli rádi české filmy. Z přesvědčení, že se v Polsku málo ví o českém kině, uspořádali spontánní přehlídku s některými slavnými díly starší české kinematografie. Podařilo se jim tenkrát pozvat režiséra Jiřího Menzela a promítání se konalo jen v polském Těšíně. Už v té době jsem byl v kontaktu s Jolou Dygoś, která je nejen ředitelkou, ale i iniciátorkou celého Kina na hranici. Společně jsme na to téma diskutovali a shodli jsme se, že by se neměla dělat jen přehlídka českého filmu v Polsku, ale bylo by lepší vymyslet koncept přehlídky s reprezentativnějším pojetím. Aby také odrážela situaci, že jsme v jednom městě, které bylo rozděleno na území dvou států, navíc v blízkosti Slovenska. Takže by bylo zajímavější vedle sebe uvádět kinematografii všech tří států: Česka, Polska a Slovenska. Od druhého ročníku tento koncept začal žít a funguje dodnes. Kino na hranici je prezentací české, polské a slovenské kinematografie. Postupně za těch dvacet let jsme ji ale rozšířili o řadu dalších sekcí a doprovodných akcí.

V čem byl 21. ročník jiný?

Každý ročník je něčím zajímavý. Ne vždy se jej podaří postavit na účastí velkých hostů, kterým věnujeme retrospektivy, což je letos případ Jaromíra Hanzlíka nebo Milana Kňažka. Jsem rád, že se pana Hanzlíka podařilo oslovit a domluvit jeho účast, shodou okolností je rodákem z Českého Těšína a nebyl zde hodně dlouho. Milana Kňažka považuji za vynikajícího herce jedné slovenské generace. Je mi naopak líto, že s námi letos nemohl být režisér Jan Švankmajer, kterému jsme připravili velmi komplexní retrospektivu. Bohužel zdravotní limity pana Švankjamera a jeho producenta Jaromíra Kallisty neumožnily jejich osobní účast. Z polské strany byl po Švankmajerových filmech obrovský hlad, přitom se paradoxně všechny jeho celovečerní snímky už v historii Kina na hranici uváděly. Ale třeba řadu jeho krátkých filmů diváci neviděli, takže jsme jim nabídli unikátní kolekci, která byla promítána najednou.

Možnost srovnání kinematografii je čím dál zajímavější. Situace na Slovensku je dána tím, že jde o nejmenší zemi a její kinematografie není tak bohatá, má ale silnou dokumentaristickou školu. Hraných filmů je málo, ale je třeba super, že jsme mohli uvést například úplnou novinku Ostrým nožem, která podle mě patří k těm výborným slovenským filmům z poslední doby. Nejdůležitější je ale srovnání s polskou kinematografií, které je pro mne jako pro Čecha poněkud bolestné. Jsme sice několikrát menší zemí, vzhledem k našim dřívějším úspěchům jsme ale i tak ve srovnání s Polskem ve stagnující pozici. Navštívili jsme loni festival v Gdyni, na kterém jsme vybírali snímky pro letošní ročník. Byly skvělé, viděli jsme na třicet nových polských filmů a z toho dvacet jich bylo opravdu vynikajících, navíc žánrově i tematicky pestrých. Je mezi nimi zastoupena řada režisérek, překvapují svými nápady. Je to až jakýsi vrchol současného nového polského filmu. Je tady spousta mladých, nových, progresivních režisérů, kteří skvěle vládnou své profesi. Jen namátkou třeba Vlkodlak, kterého jsme uvedli hned v prvních dnech přehlídky, je famózní debut. Neuvědomuji si, že by mezi českými snímky byl v poslední době nějaký srovnatelně kvalitní debut.

Jaký je tedy současný stav české kinematografie?

Nechci se dotknout české kinematografie, ale z těch zajímavějších věci má co nabídnout v rámci témat. Z novinek patří k nejzajímavějším Jan Palach a debutantský Domestik. Kvantitativně je na tom ale český film velmi špatně. V porovnání s polskými filmy to pro nás není žádná sláva.

Podílel ses na polské produkci fenomenálního Kléru, který bravurně uzavřel 21. ročník festivalu v téměř plném sálu kina Central. V čem spočívá jeho kvalita?

Klér je z historického hlediska nejnavštěvovanějším snímkem v Polsku. Nejde přitom jen o diváckou atrakci. Je natočen v česko-polské koprodukci a už podle scénáře bylo vidět, že jde o velmi přesně popsanou situaci, která popisuje „nešvary“ církve. Zdaleka nejde jen o polské téma, ale o téma daleko širší, vlastně celosvětové, třeba v tom, jak kněží zneužívají děti nebo dotace. Klér vzbudil velkou diskusi, proto tak velká návštěvnost. Přestože je Česko většinově ateistický stát, může tento snímek oslovit i zdejší publikum.

Jak to bylo s uváděním Kléru v katolickém Polsku? Snímek je velmi kritický právě vůči církvi.

Část polské společnosti, která je upnuta ke straně Právo a spravedlnost a k církevním kruhům, se samozřejmě velmi ostře vůči kritice ze strany Kléru ohradila. Ale i tato negativní kritika byla vlastně pro Klér skvělou reklamou, a proto ještě více začal diváky zajímat. Od několika přátel, kteří vedou v Polsku kina, vím, že některá města přímo zakázala projekci Kléru na jejich terénu. Situace není jednoduchá, i přesto si k němu lidé nacházejí cestu. Navíc je to skvělá ukázka česko-polské spolupráce, snímek se natáčel zejména na Karvinsku, v Orlové, a bez českého partnera by velmi pravděpodobně nevznikl.

Autor: Martin Jiroušek, celý rozhovor na ostravan.cz

 

Continue Reading

Kultura

Polští Riverside nás v březnu uhranou svou virtuozitou

Published

on

Polská kapela Riverside patří k nejznámějším představitelům tamější progresivní scény a mezi fanoušky náročnější hudby je ceněna po celém světě. Relativně nedávno skupinu zasáhla smrt kytaristy Piotra Grudzińského, muzikanti však pokračují dál.
Před nedávnem varšavští Riverside vydali znamenité album Wasteland. Je plné výtečně zkomponované progresivní hudby v niterním a melancholickém duchu. Tato nálada je zcela logickým vyústěním trýznivého období po úmrtí kytaristy Piotra Grudzińského. Zbylí hudebníci se pro svou lásku k propracované hudbě pod značkou Riverside rozhodli pokračovat i bez něj. Ve studiu nahrávají jako trio a na koncertech je doplňuje Maciej Meller.

6. března 2019 pak během své tour k poslední desce navštíví i Palác Akropolis. Na tento koncert lze lístky zakoupit v sítích Ticketportal, Ticketmaster, GoOut a na webu agentury Obscure.

Autor: Michal Tykva, www.monstermusic.cz

 

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS 27.10.2020
  Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň. „Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku […]
  Jaromír Piskoř
 • Protesty před domem Kaczyńského, může za všechno 23.10.2020
  Soudce zpravodaj polského Ústavního Piskorski: „Samotná skutečnost postižení plodu nebo jeho nevyléčitelné nemoci nemůže rozhodnout z ústavního hlediska o přípustnosti ukončení těhotenství. Ani péče o kvalitu přenášeného genetického kódu, ani zvážení možného nepohodlí v životě nemocného dítěte nemohou ospravedlnit rozhodnutí přijmout opatření zaměřená na jeho smrt.
  Jaromír Piskoř
 • Kaczyński jako řešení vládní krize. Předseda polského Práva a spravedlnosti má zasednout ve vládě 30.9.2020
  Vlivný předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který je v současnosti jen řadovým poslancem, se má stát členem rekonstruovaného kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého. S odvoláním na zdroj z polské vlády o tom ve čtvrtek informovala agentura PAP. Polská koalice se v posledních dnech ocitla v krizi, hovořilo se i o předčasných […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality