Connect with us
Reklama
Aktuality

Předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský o polském: Je to alarmující a šokující

Published

on

Deutsche Welle: Je pro vás zajímavé, co se děje s Ústavním soudem v sousedním Polsku?

Pavel Rychetský: Já bych nepoužil slovo „zajímavé“. Je to šokující a znepokojující. Ukazuje to krizi naší civilizace a nedostatek schopnosti bránit se proti reálným hrozbám právního státu a demokracie.Jde o geograficky nám blízké Maďarsko a Polsko, ale také Turecko a USA. Nicméně, zatímco v USA mají pravděpodobně dostatečně silné instituce pro zachování základů demokratického právního státu, to samé nelze říci o třech výše uvedených zemích. A situace v Polsku je mnohem horší, než o ní víme ze sdělovacích prostředků. Zdá se, že nejen politici, ale ani novináři se neodváží popsat to dostatečně přesně.

DW: Odkud takový názor?

PR: Z osobní zkušenosti. Před dvěma měsíci svolal předseda maďarského Ústavního soudu setkání předsedů Ústavních soudů Visegrádské skupiny. Poprvé v historii. Ještě se to nestalo. Potkávají se prezidenti, premiéři, ministři, aby si před rozhovory na fóru Evropské unie vyměnili zkušenosti nebo se jinak podpořili.

DW: A je něco zlého na setkání předsedů ústavních soudů?

PR: Než jsem přijel do Budapešti, měl jsem dojem, že chtějí využít mou účasti na tomto setkání, aby změny v Polsku a Maďarsku získaly svého druhu punc legálnosti. Ale to, co jsem slyšel od polského zástupce …

DW: Byla přítomna předsedkyně Julia Przyłębska?

PR: Ne, profesor Lech Morawski. Předpokládal jsem, že buď bude zcela neutrální, nebo se bude snažit, aby nás přesvědčil, že situace v Polsku není tak alarmující a ve skutečnosti je vše v pořádku a nejen že jsou zachovány principy demokracie, ale i právního státu. Byl to pravý opak.

DW: To znamená?

PR: Za prvé, popsal situaci v Polsku slovy, že v Polsku je válka. Už to mnou otřáslo. Pak vysvětlil, že to je válka mezi patrioty na jedné straně a zrádci a kolaboranty na straně druhé. Ve skutečnosti to bylo nenávistné vystoupení.
Slyšel jsem od něj také, že Ústavní soud nemůže přicházet s interpretací Ústavy. Že Ústava není majetkem soudu, ale celého národu. To mi připomíná časy Josifa Vissarionoviče Stalina.

Stručně řečeno: je evidentní, že když se v zemích s liberální demokracií začínají objevovat rysy autoritářství, autokraté se v první řadě snaží nějakým způsobem omezit třetí moc ve státě, která má hájit práva a svobody občanů.

DW: Soudní moc?

PR: Soudní moc, vzhledem k tomu, že ona je největší překážkou v úsilí o omezení demokracie, a především brání odstranění zásad právního státu. Protože vychází z principu, že zákon je nad politikou a že zákon, a v první řadě ústava, samozřejmě svým způsobem politiky omezuje. V naší ústavě máme taková slova: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ Co to znamená? To je jasná definice toho, že ani parlament nemá právo dotknout se zásad demokracie a právního státu – a to i v případě, že by to bylo jednomyslné rozhodnutí.

DW: Ale Parlament má právo na změnu ústavy. A v tomto bodě?

PR: V souladu s naší naukou a naší judikaturou Ústavního soudu, takové právo nemá ani parlament. Ústavní soud České republiky již zrušil ústavní zákon přijatý oběma komorami parlamentu, a odvolal se právě na tento článek 9, odstavec 2, v němž se uvádí, že existuje několik zásad, kterých se nemá právo dotknout ani demokraticky zvolený parlament. Není to tak, že v demokracii má většina pravdu. Většina má pouze dočasné povolení. A ta pomíjivost znamená, že se nemůže odchýlit od základních zásad, které ústava tomuto státu dala.

DW: Ale přeci ji schválil parlament?

PR: Ano, ale ne tento. Jednalo se o první parlament, ústavní, který nám vložil do ústavy tyto nástroje ochrany základních hodnot, jako je například právo na život. Žádný parlament již nemá právo na obnovení trestu smrti, protože náš stát zakázal jeho použití.

DW: Hovořil jste o vážných obavách o tom, co se děje v Polsku. Můžete říci, co ve vás budí nepokoj?

PR: Především mi jde o osud demokratických hodnot a právního státu, ale také o nezávislé soudnictví a nezávislé sdělovací prostředky. V Polsku je prováděn masivní útok na nezávislé soudnictví a nezávislá média a je snaha o nasazení roubíku a zbavení jejich nezávislosti. Tento pokus začal Ústavním soudem a pokračuje Národní radou soudnictví, která má být ukončena, a v nové soudní radě mají soudci ztratit většinu.

DW: Mají být voleni parlamentem.

PR: A proto, onen základní princip dělby moci by byl porušen takovým způsobem, který by byl nepřijatelný.

DW: Zástupci vlády a PiS tvrdí, že v některých zemích EU podobné instituce volí parlamenty.

LP: Taková srovnání jsou irelevantní, protože tyto země neměly stejnou historii, stejnou zkušenost a především, stejně vyspělou demokracii. V naší zemi nemáme Nejvyšší soudní radu. Považuji to za deficit v našem systému. Na druhou stranu, nezávislost soudnictví je zaručena natolik, že se zatím nezdá, že by nám mohly hrozit pokusy o omezení nezávislosti soudnictví a odsunutí vlády soudů z rovnocenné pozice v rámci dělby moci ve státě. I když vždy se najdou politické síly, které by to chtěly.

DW: Myslíte si, že je možný zásah ze strany Evropské unie proti zemi, ve které je soudní moc omezována?

PR: Myslím si, že je to povinností Evropské unie. Na druhé straně, Unie v současné situaci, jak říkáme v České republice, tahá za kratší provaz. Máme před sebou Brexit a jsme v situaci, kdy by nerozvážné kroky mohly vést k dalšímu exitu. Takže hlavní odpovědnost je třeba hledat na národní úrovni. Polský národ musí usilovat o zachování těch hodnot, na kterých postavil svůj stát.

DW: Co by to znamenalo pro Českou republiku, pokud by situace v Polsku šla tím nejhorším možným směrem?

PR: Pro Českou republiku to by byla tragédie, protože historicky, a to zejména v naší novodobé historii, nás osud svedl dohromady. Polsko považuji za spojence, za národ, který je nám velmi blízký. Řeknu to obrazně: za lidi se stejnou krevní skupinou.

Autor: Aurelius M. Pędziwol (Rozhovor vyšel také v týdeníku Tygodnik Powszechny a byl převzat a komentován mnoha polskými médii.)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Prohlášení premiéra Mateusze Morawieckého

Published

on

Dvacáté století přineslo světu nepředstavitelné utrpení a smrt stovek milionů lidí, zabitých ve jménu šílených totalitních ideologií. Fakt, že nacismus, fašismus a komunismus mají na svědomí krvavé zločiny, bere naše generace jako samozřejmost. Samozřejmé je také to, kdo je za tyto zločiny zodpovědný, a čí spojenectví stálo na začátku druhé světové války, nejvražednějšího konfliktu v dějinách lidstva.

Bohužel, čím více času uplynulo od těchto tragických událostí, tím méně o nich vědí naše děti a vnoučata. Proto je tak důležité, abychom i nadále nahlas vyslovovali pravdu o druhé světové válce, o jejích strůjcích a obětech – a stavěli se proti jakýmkoli pokusům o falšování historie.

Paměť o tomto zlu je zvláště důležitá pro Polsko, první oběť války. Naše země byla ozbrojené agresi hitlerovského Německa a sovětského Ruska vystavena jako první. A právě Polsko bylo první zemí, která bojovala na obranu svobody v Evropě.

Odpor vůči těmto mocnostem zla však není pouze vzpomínkou na polské hrdinství – je co něco mnohem významnějšího. Tento odpor je odkazem celé dnešní svobodné a demokratické Evropy, která se dala do boje proti dvěma totalitám. Dnes, kdy někteří pro dosažení svých politických cílů neváhají pošlapat památku těchto dějinných událostí, musí Polsko hájit pravdu. Ne pro svůj prospěch, nýbrž jménem toho, čím je Evropa.

Pakt Ribbentrop-Molotov, podepsaný 23. srpna 1939, nebyl „smlouvou o neútočení“. Šlo o politický a vojenský svazek, jenž rozděloval Evropu na dvě sféry vlivu na linii tří polských řek: Narev, Visla a San, která se o měsíc později přesunula na linii Bugu, na základě Smlouvy o hranicích a přátelství mezi třetí říší a SSSR, uzavřené 28. září 1939. Pakt byl předehrou k nepředstavitelným zločinům, které byly během dalších několika let spáchány po obou stranách této linie.

Spojenectví Hitlera a Stalina bylo okamžitě uvedeno v život: 1. září 1939 nacistické Německo zaútočilo na Polsko ze západu, jihu a severu, 17. září pak Sovětský svaz napadl Polsko z východu.

22. září se v Brestu Litevském uskutečnila velká vojenská přehlídka – oslava společného vítězství hitlerovského Německa a sovětského Ruska nad nezávislým Polskem. Takovéto přehlídky nepořádají smluvní strany paktů o neútočení – dělají to spojenci a přátelé.

A právě tak to bylo s Hitlerem a Stalinem: dlouho byli nejen spojenci, nýbrž i přáteli. Toto přátelství vzkvétalo natolik, že když skupina 150 německých komunistů ještě před vypuknutím druhé světové války uprchla ze třetí říše do Sovětského svazu, v listopadu 1939 je Stalin vydal Hitlerovi jako jakýsi „dar“– a tím je poslal na jistou smrt.

Sovětský svaz s Říší po celou dobu úzce spolupracoval. Na konferenci v Brestu 27. listopadu 1939 představitelé tajných služeb obou států projednávali metody a zásady spolupráce při potírání polských odbojových organizací na okupovaných územích. Další konference funkcionářů NKVD a SS týkající se jejich spolupráce proběhly mj. v Zakopaném a v Krakově (v březnu 1940). To nebyly rozhovory o neútočení, nýbrž o likvidaci (rozuměj: vraždění) lidí, polských občanů, a o společných spojeneckých akcích s cílem úplného zničení Polska.

Bez spoluúčasti Stalina při dělení Polska a bez surovin, které Stalin dodával Hitlerovi, by německá zločinná mašinérie neovládla Evropu. Poslední vlaky s dodávkami vyjely ze Sovětského svazu do Německa 21. června 1941 – den před útokem nacistického Německa na dosavadního spojence. Díky Stalinovi mohl Hitler beztrestně dobývat další země, zavírat Židy z celého kontinentu do ghett a připravovat holocaust – jeden z největších zločinů v dějinách lidstva.

Stalin na východě prováděl zločinné akce, podřizoval si jeden stát po druhém a budoval strukturu táborů, které Rus Alexandr Solženicyn nazval Souostroví Gulag. Táborů, ve kterých byly miliony lidí, odpůrců komunistické vlády, ničeny otrockou, vražednou katorgou.

Zločiny komunismu začaly ještě před druhou světovou válkou – od hladomoru milionu Rusů na začátku dvacátých let, přes Velký hladomor, v jehož důsledku zemřelo mnoho milionů obyvatel Ukrajiny a Kazachstánu, až po Velkou čistku, během níž bylo povražděno téměř 700 tisíc politických protivníků a běžných občanů, především Rusů, rovněž v rámci tzv. Polské operace NKVD, ve které byli postříleni hlavně občané SSSR polského původu. Na smrt byly vydány děti, ženy a muži. Pouze v Polské operaci bylo podle údajů NKVD zastřeleno 111 tisíc osob – tito lidé byli úkladně zavražděni sovětskými komunisty. Být v té době Polákem v Sovětském svazu znamenalo rozsudek smrti nebo mnoholeté vyhnanství na Sibiři.

Pokračováním této politiky byly zločiny páchané již po sovětském vpádu do Polska (17. září  1939) – mezi tyto zločiny patří i vyvraždění více než 22 tisíc polských důstojníků a dalších zástupců elity mj. v Katyni, Charkově, Tveru, Kyjevě a Minsku – a také v mučírnách NKVD a lágrech v nejvzdálenějších koutech sovětského impéria.

Největšími oběťmi komunismu byli občané Ruska. Historici odhadují, že v samotném Sovětském svazu bylo zavražděno 20 až 30 milionů lidí. Smrt a lágry čekaly dokonce i na ty, kteří jsou v civilizovaných státech zahrnováni péčí – zajatce vracející se z války. Sovětský svaz s nimi nezacházel jako s válečnými hrdiny, ale jako se zrádci. To byla „vděčnost“ sovětského Ruska vůči válečným zajatcům-vojákům Rudé armády: smrt, lágry, koncentrační tábory.

Za všechny tyto zločiny odpovídají komunističtí vůdci v čele s Josifem Vissarionovičem Stalinem. Pokus o rehabilitaci této postavy po osmdesáti letech od vypuknutí druhé světové války pro politické cíle dnešního ruského prezidenta musí vyvolat jednoznačný nesouhlas u každého, kdo má alespoň základní znalosti dějin 20. století.

Prezident Putin ohledně Polska mnohokrát lhal. Vždy tak činil s plným vědomím. Obvykle k tomu dochází v situaci, kdy vláda v Moskvě cítí mezinárodní tlak související s jejím jednáním. A to tlak ne na historické, ale právě na současné geopolitické scéně. V posledních týdnech Rusko utrpělo několik zásadních porážek: pokus o úplné podřízení Běloruska skončil neúspěchem, Evropská unie opět prodloužila sankce uložené za protiprávní anexi Krymu a jednání v tzv. „normandském formátu“ nejenže nepřinesla zrušení těchto sankcí, ale ve stejnou dobu došlo k dalším omezením – tentokrát americkým – které značně ztěžují realizaci projektu Nord Stream 2. Zároveň byli ruští sportovci vyloučeni na čtyři roky za doping.

Slova prezidenta Putina považuji za snahu o skrytí těchto problémů. Ruský vůdce si velmi dobře uvědomuje, že jeho výtky nemají nic společného se skutečností – a že v Polsku nejsou pomníky Hitlera ani Stalina. Takové pomníky byly v naší zemi výhradně tehdy, když je vztyčovali agresoři a zločinci – hitlerovská třetí říše a sovětské Rusko.

Ruský národ – největší oběť Stalina, jednoho z nejkrutějších zločinců světových dějin – si zaslouží pravdu. Hluboce věřím, že ruský národ je národem svobodných lidí a odmítá stalinismus, i když se vláda prezidenta Putina pokouší o jeho rehabilitaci.

Nesouhlasíme se zaměňováním katů s oběťmi, pachatelů krutých zločinů s nevinným obyvatelstvem a napadenými státy. Ve jménu památky obětí a jménem společné budoucnosti musíme dbát o pravdu.

Mateusz Morawiecki
předseda vlády Polské republiky

Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Continue Reading

Aktuality

Polsko protestuje proti Putinovým výrokům o 2. světové válce

Published

on

Ruského velvyslance v Polsku v pátek předvolali na ministerstvo zahraničí v souvislosti s opakovanými výroky ruského prezidenta Vladimira Putina, který se při objasňování příčin druhé světové války zaměřil mimo jiné na Polsko. Polská tisková agentura PAP citovala náměstka polského ministra zahraničí Marcina Przydacze, podle něhož Varšava ostře odmítá nedávné „historické pomluvy“, jež zazněly od Putina i dalších ruských představitelů. Przydacz prohlásil, že Polsko považuje ruský pohled za „stalinistický historický příběh“ a za „propagandu totalitního státu“.

Putin se v posledních dnech opakovaně věnoval tématu druhé světové války v reakci na zářijovou rezoluci Evropského parlamentu, podle které tento válečný konflikt začal v důsledku smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. K německým vojákům, kteří 1. září 1939 vtrhli do Polska, se v souladu s tímto ujednáním 17. září přidala sovětská vojska. Rezoluci europarlamentu Putin několikrát kritizoval a označil ji za lživou.

Na adresu Polska ruský prezident tento týden prohlásil, že archivní dokumenty, které sovětští vojáci po druhé světové válce přivezli do vlasti, odhalily, že polský velvyslanec v Berlíně ve 30. letech chválil záměr nacistů zbavit Evropu Židů. „Hajzl, antisemitská svině, jinak to říct nelze,“ uvedl Putin. Podle něj polský diplomat plně souhlasil s Hitlerovými antisemitskými názory a slíbil, že nacistickému vůdci postaví ve Varšavě „velkolepý pomník“, když evropské Židy vysídlí do Afriky. Ruské výroky jsou podle náměstka polského ministra zahraničí „výsměchem milionům obětí stalinistické totality, ke kterým patřili i Rusové“.

Agentura AP v souvislosti s výměnou názorů mezi Moskvou a Varšavou píše o nejnovějším sporu dvou slovanských národů o to, jak pohlížet na druhou světovou válku. Polsko si pamatuje, že ho napadlo nacistické Německo i Sovětský svaz na začátku konfliktu, který připravil o život šest milionů Poláků. Varšava považuje obě síly za agresora, jenž rozpoutal utrpení a smrt.

EuroZprávy.cz / ČTK

Continue Reading

Aktuality

Vánoce v Polsku

Published

on

Polské Vánoce se od našich poměrně dost odlišují. Zatímco v Česku nosí dárky Ježíšek, v Polsku naděluje o Vánocích hned postav pět. Rozhoduje to, v jaké části Polska se nacházíme. Na jihu, v blízkosti hranic s Českou republikou, nosí dárky logo LingeaDzieciątko (Ježíšek), ve střední části Polska, na severu a na západě Gwiazdor, na jihovýchodě Aniołek (Andílek), na jihozápadě Gwiazdka (Hvězdička) a v některých regionech také święty Mikołaj (sv. Mikuláš). Zajímavostí je, že sv. Mikuláš, podobně jako u nás, přináší dětem dárky i na začátku prosince (v Polsku v noci z 5. na 6. prosince).

Mezi vánoční tradice společné pro Čechy i Poláky patří zdobení vánočního stromečku (polsky choinka), a to na Štědrý den, dále také zpívání koled, sváteční večeře a půlnoční mše (polsky Pasterka). Štědrovečerní večeře se však na rozdíl od té české neskládá pouze z kapra a salátu, ale z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce. Na vánočním stole bývá polévka, ryba, zelí, pirohy, fazole, kaše s houbami, noky s mákem, baršč s plněnými taštičkami a další dobroty. Každé jídlo by se mělo ochutnat, aby nechybělo v průběhu příštího roku na stole. Podle tradice začíná vánoční večeře poté, co vyjde na nebi první hvězda.

U štědrovečerní tabule bývá i v Polsku prostřeno vždy jedno volné místo navíc, které je určeno pro náhodného příchozího. Mezi další tradice pak patří lámání oplatku, který je podobný křesťanské hostii. Láme se mezi účastníky vánoční večeře a vyjadřuje vzájemné usmíření a odpuštění. Dalším vánočním zvykem je vkládání sena pod ubrus. Tato tradice vychází ještě z dob pohanských a vyjadřuje pradávný vztah lidí k zemědělství.

www.lingea.cz

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Varšava: Rozdělené město / Spojuje nás paměť 1.1.2020
  29.1. 2020 / 19:00 Praha / Městská knihovna, Mariánské nám. 98/1 V letošním roce uplyne 75 let od konce druhé světové války. 27. ledna si celý svět připomíná výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim – toto datum se stalo Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Při této příležitosti představíme ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze dokument […]
  Jaromír Piskoř
 • Prohlášení premiéra Mateusze Morawieckého 1.1.2020
  Dvacáté století přineslo světu nepředstavitelné utrpení a smrt stovek milionů lidí, zabitých ve jménu šílených totalitních ideologií. Fakt, že nacismus, fašismus a komunismus mají na svědomí krvavé zločiny, bere naše generace jako samozřejmost. Samozřejmé je také to, kdo je za tyto zločiny zodpovědný, a čí spojenectví stálo na začátku druhé světové války, nejvražednějšího konfliktu v […]
  Jaromír Piskoř
 • Polsko protestuje proti Putinovým výrokům o 2. světové válce 1.1.2020
  Ruského velvyslance v Polsku v pátek předvolali na ministerstvo zahraničí v souvislosti s opakovanými výroky ruského prezidenta Vladimira Putina, který se při objasňování příčin druhé světové války zaměřil mimo jiné na Polsko. Polská tisková agentura PAP citovala náměstka polského ministra zahraničí Marcina Przydacze, podle něhož Varšava ostře odmítá nedávné „historické pomluvy“, jež zazněly od Putina […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality