Connect with us
Reklama

Aktuality

Závěry z Česko-polského hospodářského fóra v Praze

Published

on

eec2013Na jaké úrovni jsou hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Polskem? Jaké jsou perspektivy? Co je třeba zlepšit? Aktuální komentář k obchodu s polskými potravinami v České republice a pokus odpovědět na otázku, zda je udržitelný a zelený rozvoj v České republice možný – shrnutí debat z Česko-polského hospodářského fóra v Praze.

 

„Česko-polské oboustranné vztahy jsou na velice dobré úrovni, již několik let dokonce na nejlepší. Polsko-česká obchodní výměna roste, a co je důležité, tento růst se odehrával v období krize. Polsko je pro Českou republiku třetím největším obchodním importním i exportním partnerem,“ uvedl Marek Minarczuk, 1. rada Velvyslanectví Polské republiky v Praze, během zahájení Česko-polského hospodářského fóra.

Konference s účastí politiků a zástupců obchodu z obou zemí se konala 8. dubna tohoto roku v hlavním městě České republiky.Česko-polské hospodářské fórum je součástí projektu EEC Roadshow 2013 – cyklu hospodářských konferencí pořádaných v zemích Visegrádské skupiny, v rámci něhož se již konala setkání v Bratislavě (Polsko-slovenské hospodářské fórum) a ve Varšavě (Polsko-maďarské hospodářské fórum).

EEC Roadshow 2013 je úvodem k Evropskému hospodářskému kongresu v Katovicích (European Economic Congress – EEC) plánovanému na13. – 15. května tohoto roku.

„Hlavním úkolem pro naše země je rozvíjení další spolupráce.Vytvoření podmínek pro návrat na cestu udržitelného růstu.Musíme se soustředit na několik cílů.K nejdůležitějším patří boj s nezaměstnaností, finanční a fiskální konsolidace zemí EU,“ uvedl na Česko-polském hospodářském fóru Andrzej Dycha, náměstek ministra hospodářství Polské republiky.

Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky přiznal, že spolupráce mezi našimi zeměmi se rozvíjí, nicméně perspektivy nejsou příliš dobré kvůli velice obtížným globálním podmínkám.

„Česká vláda přijala strategii rozvoje do roku 2020. Jedním z východisek je snížení podílu exportu do zemí EU. Na druhé straně hospodářská spolupráce České republiky a Polska se zintenzivňuje. Rádi bychom zvýšili obraty.Hodnota našeho exportu je v současné době 7,4 mld EUR.Náš import z Polska má hodnotu 7,7 miliard EUR,“ zdůraznil náměstek ministra Bedřich Danda.

Poznamenal však, že přes dobrou spolupráci jsou i problémy.

„Potřebujeme další rozvoj silničních propojení, která v současné době nejsou uspokojivá,“ připustil náměstek českého ministra.

„Visegrádská skupina musí usilovat o prostředky z EU na rozvoj přeshraničních propojení.Jsou naší slabinou,“ uvedla na Polsko-českém hospodářském fóru Daniela Grabmuellerová, ředitelka odboru evropských záležitostí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Jak podotkla paní Grabmuellerová, společné úsilí o získání dotací zvyšuje šanci na jejich získání.

„Kromě Visegrádské skupiny by se spolupráce na přeshraničních propojeních mohlo zúčastnit také Rumunsko a Bulharsko,“ podotkla.

Navzdory hospodářské spolupráci nemají země Visegrádské skupiny dostatečnou spojovací síť.O potřebě rozvoje infrastruktury propojující Polsko a Slovensko se hovořilo také 28. února letošního roku během Slovensko-Polského hospodářského fóra v Bratislavě, prvního ze setkání pořádaných v rámci EEC Roadshow 2013. Účastníci také zdůraznili, že pro užší spolupráci je nezbytná rozvinutější dopravní infrastruktura mezi hranicemi obou zemí.

„Jsme si vědomi toho, že v Žilinském kraji musíme dobudovat chybějící úseky dálnic D1 a D3 k polské a české hranici. V současnosti jejich neexistence představuje významnou komunikační překážku pro cestovní ruch,“ uvedl tehdy Branislav Zacharides, ředitel Regionální rozvojové agentury Žilinského kraje.

Během včerejšího Česko-polského hospodářského fóra v Praze se diskutovalo také o rozvoji česko-polské železniční přepravy. Polské přístavy na Baltském moři mohou hrát stále důležitější roli pro českou ekonomiku. Aby k tomu došlo, bude nicméně potřeba nejprve modernizovat železniční dopravní cesty.

Miroslav Hala, náměstek ministra dopravy České republiky, poukázal, že v posledních letech byly zmodernizovány dva ze čtyř hlavních českých železničních koridorů. Zbylé dva by měly být připraveny v letech 2016 – 2018.

Dodal, že v nacházejících letech bude velký důraz kladen na investice do trans-evropských dopravních koridorů TEN-T a nákladních tras.

O modernizaci polských železnic hovořil Andrzej Massel, náměstek ministra dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství Polské republiky. Poznamenal, že zlepšování stavu infrastruktury vytváří příležitost pro vzestup významu polských přístavů – Svinoústí, Štětína, Gdaňsku a Gdyně – jako místa překládky zboží mířícího k našim jižním sousedům. Za tímto účelem PKP PLK v současnosti modernizují mimo jiné železniční trať č. 273 z Vratislavi do Štětína a trasu 131 Chorzów-Tczew, čili uhelnou magistrálu.

Na potenciál polských přístavů poukázal také Edin Sose, obchodní ředitel AWT, jednoho z největších nezávislých železničních přepravců v Evropě. Společnost AWT nedávno získala licenci k působení na polském trhu a je hodnocena jako jedna z nejperspektivnějších v Evropě.

Pan Sose uvedl, že v současnosti až 75 procent nákladů přepravovaných po moři do České republiky jde do německých přístavů.Dodal, že s modernizovanou infrastrukturou by měly přístavy v Polsku začít hrát stále významnější úlohu.

S přepravou zboží od Baltu do České republiky počítá rovněž polský národní přepravce, jak zdůraznil Witold Bawor, generální ředitel PKP Cargo.Podle pana Bawora je technický stav infrastruktury hlavní překážkou na cestě k tomu, aby se Polsko mohlo dynamicky rozvíjet jakožto důležitý prvek přepravního koridoru „sever-jih“.

Průměrná obchodní rychlost nákladních vlaků na polských železnicích je 25 km/h. Pro srovnání ve Francii nebo v Německu je tato rychlost 60 km/h.

Během třetího setkání v rámci EEC Roadshow uvedl Sławomir Majman, předseda Polské agentury pro informace a zahraniční investice (PAIiIZ), že důvěra a kulturní blízkost napomáhá prohlubování spolupráce mezi Českou republikou a Polskem.

„V průběhu posledních dvaceti let obě země procházely vnitřními změnami, staly se členy Evropské unie a dále posilovaly své postavení v Evropě. Ve společné Evropě můžeme znovuobjevovat a vyhledávat prostor pro spolupráci. Polsko a Česká republika jsou vnímány jako jediný středoevropský trh,“ zdůraznil Majman.

K dalším investicím v České republice vybízel polské společnosti Petr Očko, ředitel CzechInvestu. Zdůraznil, že tyto investice pořád představují jen malý podíl na celku zahraničních investic v České republice, zejména ve srovnání se zeměmi jako Německo nebo Spojené státy.

„Snažíme se přilákat další investory, a proto chceme zvyšovat konkurenceschopnost naší ekonomiky. Velký důraz klademe také na průzkum a rozvoj. Strojní a přesný průmysl, life sciences, nové technologie a IT jsou odvětví, na nichž stavíme,“ uvedl Očko.

„Máme 14procentní podíl na českém maloobchodním trhu s pohonnými hmotami. Chtěli bychom, aby se tento podíl zvýšil nejméně na 20 procent,“ zmínil během fóra Marek Świtajewski, předseda představenstva Unipetrolu.

„Unipetrol je v České republice klíčovou společností ve struktuře skupiny PKN Orlen. Od okamžiku převzetí společnosti v roce 2004 jsme provedli několik kapitálových změn a zjednodušili jsme strukturu holdingu. Podařilo se nám vytvořit pružnější organizaci. Zvýšili jsme efektivitu. Soustředili jsme se na centralizaci a segmentovou spolupráci. Centralizovali jsme nákupy surovin, díky čemuž máme nejzajímavější ceny nafty v České republice,“ zdůraznil.

Obzvláště zvučné byly během Česko-polského hospodářského fóra diskuse v rámci panelu věnovaného potravinářskému průmyslu, zejména v kontextu aktuálních kontroverzí týkajících se polských potravin vyvážených do České republiky.

Andrzej Gantner, generální ředitel Svazu zaměstnavatelů polského sdružení výrobců potravin, zdůraznil, že pokud se objeví incidenty související s kvalitou potravin, je nutné především uplatnit unijní předpisy, které brání využívání takových případů k protekcionistickým praktikám.

„Zpochybňování polského systému bezpečnosti potravin znamená jeho zpochybnění v celé EU i v České republice, protože v rámci Společenství je systém legislativně jednotný, i když se liší z organizačního hlediska,“ řekl pan Gantner.

Uvedl, že lze také zvážit, zda by systém kontroly potravin v zemích EU neměl být podobný i po organizační stránce. Dále zdůraznil, že nelze jednotlivým případům v potravinářství přiřazovat skupinovou odpovědnost, což se podle pana Gantnera snaží dělat česká strana, přičemž využívá případy spojené s masem k protekcionismu, čímž vytváří pro polské firmy bariéry v přístupu na trh.

„Incidenty v potravinářství se odehrávají ve všech zemích a nelze tomu předejít. Jakožto výrobci potravin bychom chtěli, aby k nim nedocházelo, nicméně stoprocentně nepropustné systémy zajišťování bezpečnosti potravin neexistují,“ tvrdí pan Gantner.

Polské sdružení výrobců potravin je pro posílení spolupráce mezi inspekcemi odpovědnými za bezpečnost a jakost potravin v Polsku a v České republice.

„Lze zvážit, zda by kontrolní systém neměl být jednotný nejen, co se týče legislativy, ale i organizace,“ tvrdí pan Gantner.

Zdůraznil, že polští výrobci potravin v České republice neočekávají zvýhodňování nebo přivírání očí nad incidenty.

„Takové věci je třeba potírat a eliminovat z trhu a odpovědné firmy za to trestat. Očekáváme však, že se nebude používat zásada skupinové odpovědnosti, a výrobci musí mít možnost se odvolat v případě, že jsou z něčeho nařčeni. Nejde tady jen o peníze, ale o naši image a naši důvěryhodnost,“ shrnul ředitel Gantner.

Andrzej Faliński, generální ředitel Polské asociace pro obchod a distribuci, přiznal, že v současnosti máme vážný problém s vyjádřeními českých politiků týkajících se polských potravin.

„Nezohledňují organizaci trhu. Je nutné zúžit spolupráci mezi inspekcemi odpovědnými za trhy. Falšování potravin je problémem ve všech zemích, my tady ale nevidíme chuť ke spolupráci,“ prohlásil pan Faliński.

Začátkem května tohoto roku se bude konat polsko-český kulatý stůl pro potraviny.

„Doufám, že situace se uklidní,“ řekl na Polsko-českém hospodářském fóru Marek Minarczuk, 1. rada Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

V průběhu třetího setkání v rámci EEC Roadshow 2013 se hovořilo také o klimaticko-energetické unijní politice. Evropská unie si klade náročné cíle v oblasti snížení emisí CO2 a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, což má zajistit její udržitelný a zelený rozvoj. Nicméně cesta zvolená k dosažení těchto cílů může mít negativní vliv na ekonomiku.

Beata Jaczewska, náměstkyně ministra životního prostředí Polské republiky, která se zúčastnila diskuse v Praze, upozornila, že před nástupem globální finanční krize byly jasně definovány cíle unijní klimatické politiky. Nicméně zdůraznila, že v dnešní době by se měly znovu uvážit.

„Myslím, že udržitelný, zelený rozvoj je možný, ale je potřeba předefinovat jeho předpoklady. Možná se příliš často soustředíme na klimatickou politiku a zapomínáme na ceny energie, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky,“ řekla Jaczewska.

Dodala, že dle jejího názoru záměr administrativní intervence na trhu s emisními povolenkami CO2 (tzv. backloading) je „malou náplastí na velkou, krvácející ránu“.

„Ceny klesly, protože je krize. Pokusy o administrativní zásah kazí trh,“ uvedla Jaczewska.

Pavel Řežábek, ředitel úseku analýzy trhů a prognózy společnosti ČEZ, uvedl, že zásoby energetických surovin budou postupně vyčerpávány a je třeba očekávat, že Evropa nebude směřovat k jejich agresivní těžbě. Dodal, že z tohoto důvodu se obnovitelné zdroje energie zdají být správnou cestou.

„Události nicméně poukazují na to, že se na tuto cestu vykročilo nesprávně, o čemž mohou svědčit velké problémy s fotovoltaikou,“ zdůraznil během Polsko-českého hospodářského fóra pan Řežábek.

„Průměrná cena energie od Francie po Slovensko činí cca40 EUR za MWh.Taková úroveň cen se nevyplatí z pohledu investic do konvenční energetiky.OZE se sice budují, ale jen proto, že jsou dotované.Vzniká otázka, zda v tomto spočívá udržitelný rozvoj,“ dodal.

Mirosław Motyka, ředitel ArcelorMittal Poland, zdůraznil, že zatížení spojená s evropskou klimatickou politikou zbavují země střední Evropy konkurenční výhody související s cenami pracovní síly.

„ArcelorMittal se přiklání ke stanovisku zemí, které si zachovávají vyvážený přístup ke klimatické politice.“

Jak shrnul, úsilí týkající se klimatu musí být vynakládáno na globální úrovni.

Polsko-českého hospodářského fóra se dále zúčastnili:Michal Heřman, předseda představenstva PG SILESIA; Renata Juszkiewicz, přesedkyně Central Eastern European Commerce Council Polska; Thomas Kleefuss, předseda představenstva NET4GAS; a Robert Kwiatkowski, místopředseda představenstva BondSpot, Burza cenných papírů ve Varšavě.

***

Česko-polské hospodářské fórum bylo věcným úvodem a přípravou k diskusím, které se budou konat během květnového Evropského hospodářského kongresu v Katovicích.Setkání bylo uspořádáno ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze a Ministerstvem hospodářství Polské republiky.

Další informace, textové zápisy, fotografie a video z Polsko-českého hospodářského fóra:

http://www.wnp.pl/tematy_serwis/,17297_0_0.html

***

Evropský hospodářský kongres (European Economic Congress – EEC) v Katovicích je největší událostí byznysu ve střední Evropě, třídenní cyklus diskusí, setkání a doprovodných událostí za účastí nejvýznamnějších osobností světa politiky, obchodu, vědy a ekonomie.100 tématických bloků, diskusí a doprovodných událostí EEC se účastní cca 6000 hostů z Polska a zahraničí.

Evropský hospodářský kongres byl prohlášen za platformu jedné z nejprestižnějších diskuzí
o budoucnosti Evropy. Obsah vystoupení nejvýznamnějších účastníků je často citován a široce komentován.

Pořadatelem Evropského hospodářského kongresu od prvního konání v roce 2009 je skupina PTWP SA.

Další informace o Evropském hospodářském kongresu – www.eecpoland.eu

 

Další informace o pořadateli – skupina PTWP SA – www.ptwp.pl

Zdroj: www.iprosperita.cz

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

„Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra

Published

on

Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert.

Liz pravidelně vystupuje ve vlivných televizních pořadech, aby prezentovala svůj pohled na politiku a genderové otázky The Today Show, The Daily Show, MSNBC, CNN, ABC News, Fusion, Al-Jazeera America a BBC World. Prostřednictvím svého aktivismu a kreativního přístupu k žurnalistice si Liz dala za úkol zvednout hlas těch, kteří často nejsou vyslyšeni. Než se Liz stala novinářkou, pracovala v sociálním centru pro lidi s postižením a jako výzkumná pracovnice a konzultantka. 

Speciální akce s Liz Plank se uskuteční 6. září na Ekonomickém fóru v Karpaczi.

Continue Reading

Aktuality

100 dnů do říjnových voleb v Polsku

Published

on

Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita.

Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a KONFA). To se zatím jeví jako nereálné. Při tvrdém postoji prezidenta Dudy jsou pak nejpravděpodobnější variantou předčasné volby v únoru 2024, které ale KONFA chtít nebude. Následující variantou je pak menšinová vláda PiS s plovoucí tolerancí, která ale vyústí v politickou nestabilitu.

Nejsilnějším politickým hráčem v Polsku je stále vládní Právo a Spravedlnost. Oproti volbám v roce 2019 ztratilo ale 10 % svých voličů. Stále však operuje s podporou třetiny polských voličů a má největší podporu mezi voliči 50+ a důchodci. PiS má dominantní pozici v menších polských městech, hlavně na východě Polska.

Druhou nejsilnější formací je Občanská koalice (Platforma a menší liberální strany). Jejímu lídrovi Donaldu Tuskovi se nepovedlo spojit opozici do jediné kandidátky antiPiS a to hlavně pro zásadní ideové rozpory mezi postkomunistickou Lewicí a PSL či POLSKA 2050. Donald Tusk také přehnal své osobní politické ambice, velmi a velmi chtěl být dominantním opozičním vůdcem, což negovalo koaliční předvolební potenciál. Liberální Občanská koalice má své voliče ve všech věkových skupinách a silnou pozici ve velkých polských městech.

KONFEDERACE se překvapivě stala černým koněm polské politiky. Historicky vznikla jako seskupení malých národoveckých, pravicových a populistických stran. V roce 2022 a 2023 se ale různým způsobem zbavovala největších populistů a po začátku ukrajinsko-ruské války i politiků, kteří otevřeně podporovali ruskou politiku. Poté, co z vrcholných funkcí odešli matadoři typu Janusz Korwin-Mikke (80) a byl silně upozaděn známý proruský populista Grzegorz Braun se vrcholných funkcí chopila mladší generace v čele s Krzysztofem Bosakem (41) a Sławomirem Mentzenem (36). Jejich pravicově-populistická a národovecká politika má dnes v Polsku silnou podporu u mladých mužských voličů a je rovnoměrně rozprostřena po celém Polsku.

POLSKA 2050 měla svého času u liberálních polských voličů podporu 25 % na úkor Občanské koalice. Po návratu Donalda Tuska se ale tato část putujících voličů přesunula zpět a lídr POSKA 2050 Szymon Hołownia proto musel uzavřít koalici s tradiční Polskou lidovou stranou. Toto „manželství z rozumu“ se vymezuje jak vůči PiS tak Občanské koalici a napadá „věčný duopol“ na polské polické scéně s tím, že se obrací na polské voliče, kteří nechtějí volit ani jednu z většinových formací. POLSKA 2050 má podporu ve větších polských městech a PSL na polské vesnici.

Lewice je konglomerát postkomunistů, sociálních demokratů, levicových aktivistů a členů LGBT organizací. Jejich voliči jsou rovnoměrně rozloženi po celém Polsku a jejich podpora se ve volebních průzkumech pohybuje od 7 do10 %.

Patová situace, která v Polsku pravděpodobně nastane je mnohými polskými novináři a analytiky prezentována jako „jasná koalice“ PiS a KONFEDERACE, ale od politiků KONFEDERACE je ve směru k PiS slyšet tvrdá předvolební kritika. PiS zatím předvolebně útočí pouze na svého odvěkého konkurenta – Občanskou platformu a o ostatní opoziční strany se nestará. To se ale poslední měsíc před volbami může změnit.

100 dnů před volbami je většina voličů již rozhodnuta. Všude v Evropě. Předvolební půtky se tedy týkají tak 10 – 15 % nerozhodnutých voličů. Ti svou podporu nakonec nějak rozdělí, a to nejčastěji těm nejsilnějším. V Polsku tedy ještě můžeme počítat s matematicky možnou koalicí PiS a POLSKA 50/PSL. Méně již se čtyřkoalicí anPiS – OK, POLSKA 2050, PSL a Lewice. Rozhodně půjde o každé křeslo a letošní kampaň bude proto nejtvrdší z možných.

Jaromír Piskoř

Continue Reading

Aktuality

Sinusoidy

Published

on

Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, jiné se brání klamnými cíli.“ Probíhající polskou politickou diskuzi na téma Jan Pavel II. či o potratech proto mediální a politický expert označil za podvod.

Už to skoro vypadalo, že se polští opoziční politici poučili a nenaskakují na vidle PiS. Po týdnu, kdy primátor Varšavy musel odpovídat na otázky typu: Bude vaše vláda nutit Poláky, aby jedli brouky? by to bylo přirozené. Ale ono ne.

Europoslankyně za Občanskou koalici Janina Ochojska tvrdí, že je mnohem více obětí na polsko-běloruské hranici, než uvádí čísla nezávislé skupiny Granica (37 obětí) : „Myslím, že obětí této hranice je mnohem více. Buď jsou v nějakém hromadném hrobě, protože bych se nedivila, kdyby se v době, kdy byl uzavřen přístup na hranice, těla prostě sbírala, aby takové důkazy nebyly. V současnosti je pohřešováno téměř 300 lidí. Proč si to myslím? Nastal v minulosti okamžik, kdy z celého Polska tam byli povoláni lesníci. Na co? Přece nepomáhali lesu v těžké chvíli. Ale k něčemu byli povoláni.“

Krzysztof Sobolewski z PiS na dotaz ohledně vyjádření Ochojské v úterý v pořadu Polského rozhlasu uvedl: „Lze jen říci, že to, co vysvětluje chování Janiny Ochojské, je nemoc. Distancuje se od svých předchozích úspěchů, od svého života.“ Jeho reakce je na tvrzení o tom, že polští myslivci sbírali mrtvoly imigrantů v polských lesích u běloruských hranic a házeli je do hromadných hrobů velmi mírná. Je to asi tím, že polští politici tak trochu mávají rukou nad tím, co Janina Ochojska o tom či onom hovoří. Připomíná jednoho maďarského poslance Federálního shromáždění, který předčítal za řečnickým pultem bibli a pak ve spodní sinusoidě podepsal rezignaci, aby se po nějaké době ve vrcholné sinusoidě domáhal vstupu do FS.

Sinusoida či ne, naštvaní polští myslivci a lesníci poslankyni Ochojskou zažalovali a polská prokuratura zahájila řízení za pomluvu. Místopředseda Občanské platformy Rafal Trzaskowski podotkl, že takto tvrdá obvinění by měla být podložena důkazy a dodal: „Pokud důkazy nejsou, škodí to lidem, o kterých poslankyně hovoří“. Donald Tusk se nevyjádřil.

Ochojska se v Bruselu věnuje problematice lidí se zdravotním postižením (ona sama je postižená od raného dětství po prodělané dětské obrně). Má zkušenosti s humanitárními aktivitami a byla přítomna na místě mnoha katastrof. Věnuje se migraci. Domnívá se, že Evropa by se imigrantům neměla uzavírat. Zároveň se podle ní musí zvýšit pomoc zemím, odkud přistěhovalci přicházejí. „Pokud chceme migranty udržet v jejich vlastních zemích, neuděláme to pomocí zdí či ostnatého drátu. Když lidé umírají hlady a žízní, utečou ze svého bydliště a riskují své životy, byť jen proto, aby zachránili své děti.“

Opoziční experti hovořící o klamných cílech vypouštěných PiS to mají těžké. Plácnutí poslankyně Ochojské okamžitě využila ruská propaganda a točí se v kruhu s velmi citlivým tématem hromadných hrobů v Katyni. Někteří polští aktivisté žádají poslankyni o bližší určení místa hromadných hrobů, ale většina spíše očekává omluvu v době spodní sinusoidy.

Když autor Tří mušketýrů psal svůj román, těšil se na zítřek a na to, co jeho hrdinové zažijí. S Polskem je to podobné.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • „Alfa samec musí odejít: Proč patriarchát bolí každého bolí“ – setkání s Liz Plank v rámci Ekonomického fóra 25.8.2023
  Liz Plank je filmařka, oceňovaná novinářka, autorka, výkonná producentka a moderuje několik kritiky uznávaných seriálů na Vox Media a NBC News. Její poslední nejprodávanější knihu Alpha Male Must Go: Why Patriarchy Hurts Everyone citovali ve Vogue, Esquire, Playboy, ELLE Magazine, GQ, NPR, The Washington Post on Morning Joe či Dax Shepard’s Armchair Expert. Liz pravidelně […]
  Jaromír Piskoř
 • 100 dnů do říjnových voleb v Polsku 8.7.2023
  Nejvíce sledovaný polský expert na volební průzkumy Marcin Palade zveřejnil 100 dnů před volbami v Polsku svůj první odhad volebních výsledků říjnových polských voleb. Pro Polsko, jak jej známe, to není dobrá zpráva. Do Polska totiž, podle jeho volební analýzy, přichází politická nestabilita. Při takovémto výsledku voleb lze sestavit pouze jednu variantu většinové vlády (PiS a […]
  Jaromír Piskoř
 • Sinusoidy 14.3.2023
  Experti polské opozice se předhánějí v analýzách vládní propagandy. Mirosław Oczkoś upozornil na „klamné cíle“, kterými prý vládnoucí strana přehlušuje ostražitost komentátorů i celé společnosti.  Mají ve svém důsledku odvést pozornost k náhradním diskuzím jako je například ochrana křesťanství nebo potraty. „Je to jako když sledujete film o moderních letadlech nebo lodích. Pokud nějaké letadlo vypustí raketu, […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality

Copyright © 2013 - 2022 Polskodnes.cz | ISSN 1805-8582 | Powered by WordPress | Themes by kabris|NET.