Words that start with A > apathetic > apatiko (Basque to English translation) Apatiko in English. ‘Jamavar's exquisite Punjabi menu features delicacies such as Kharore Da Shorba, a ginger-garlic flavoured lamb trotter soup, a variation of our own paya.’ ‘I told him I would, and soon played Sukhbir & Daler Mehndi - that's Punjabi bhangra that pretty much never fails with the the older folks.’ So, this Punjabi will be the one which uses original vocabulary of Punjabi Language. a publisher knocks on their door, while those who are at home might be, ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, in many parts of the world today, people in general are, ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ, they gain from the disciple-making work, even in areas where the majority of people seem, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, , we may find that our territory is more productive than we. Look at these words in all languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic, lethargic. Lymphatic Urdu Meaning - Find the correct meaning of Lymphatic in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. See more. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Lymphatic in Urdu is پنچھے دار رگ, and in roman we write it . exude definition: 1. How to use aesthetic in a sentence. Apathetic: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ, They are totally apathetic towards world affairs / Carmine was concerned about his usually cheerful brother's apathetic attitude. You can also find Apathetic meaning and Translation in Urdu, … Michael J. Motta says . The validity or correctness of a document. of Apathetical / Showing little or no emotion / showing or … The other meanings are . ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, Even in lands where most people have been, about our preaching work, many are now accepting. Historically, the Punjabi people were a heterogeneous group and were subdivided into a number of clans called biradari (literally meaning "brotherhood") or tribes, with each person bound to a clan. Punjabi <> English online translation. Need to translate "apathetic" to Japanese? , antagonistic, or even belligerent when we call at their homes with the Kingdom message. March 25, 2015 at 6:23 pm. By using our services, you agree to our use of cookies. Showing page 1. Singh, Maya. The quality or condition of being authentic, trustworthy, or genuine. How to use reflective in a sentence. apathetic adjective: indiferente: listless adjective: lánguido, con apatía: torpid adjective: aletargado: languid adjective: lánguido: apathetical adjective: indiferente: bleak adjective: desolado, poco prometedor, desapacible, frío, triste como un perro: languorous adjective: lánguido: Find more words! Greek Translation. Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. English Dictionary; English – Hindi Dictionary apathetic translation in English-Hindi dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. gain experience and skill in the ministry. How to use apathetic in a sentence. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Kaleja in English is Liver, and in Urdu we write it کلیجہ. Aesthetic definition is - of, relating to, or dealing with aesthetics or the beautiful. The Singular (or Plural) Art of aesthetics See more. Punjabi dictionary. I tend to think of “empathetic” as leaning toward the “compassionate” end of the spectrum whereas with “empathic” I think more of the ability to practice empathy than the actual practice of it and/or application of it in compassion. Be Apathetic Hindi Meaning - Find the correct meaning of Be Apathetic in Hindi. by the Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ, In fact, scholars were voicing doubts about the, ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।, of the book of Daniel received further support when the Dead Sea Scrolls were, ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਕੂਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, In the past, a seal ring was pressed into clay or wax to, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੋਮ ਉੱਤੇ, in the Bible than in any profane [secular] history whatsoever.”—Sir, Isaac Newton, renowned English scientist.1, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਧਰਮੀ [ਸੰਸਾਰਕ] ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।”—ਸਰ ਆਈਜ਼ਕ ਨਿਊਟਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ। 1, And I tell you that the evidence for the life, the death, and the resurrection of Christ is better, than most of the facts of ancient history.”, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”, Salesianum, Rome, notes that pronouncing the Vulgate “, ” “favored the idea that, in practice, it was, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’, Every time there is a disagreement between various Latin manuscripts, Greek manuscripts of the Old Testament, we ought to search for accuracy in the, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਨੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ, ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, Authentic, Energetic, Reflective, and Open. The word originated in Old English lifer, of Germanic origin; related to German Leber, Dutch lever. However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes. Truthfulness of origins, attributions, commitments, sincerity, and intentions. In order to display the non-roman characters a Unicode font must be installed. or may ridicule us because of our preaching work. (a) Why is it not surprising that people have become spiritually. taking action to become reconciled to God. religion very seriously, and a third say that religious faith is “the most important influence” in their life. There are areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।. Apatiko Meaning and Basque to English Translation. Authoritative definition is - having, marked by, or proceeding from authority. apathetic definition: 1. showing no interest or energy and unwilling to take action, especially over something important…. More Greek words for apathetic. Its meaning is 'उदासीन' which can be transliterated into english as 'udasin'. Need translations for apathetic? More meanings for apático. The quality of being authentic (of established authority). It is spelled as [liv-er]. Apathetic definition is - having or showing little or no feeling or emotion : spiritless. Lethargic definition, of, relating to, or affected with lethargy; drowsy; sluggish; apathetic. Players walk after official allegedly hurls racist slur. Definition of apathy noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Learn more. How to say apathetic in English? Get details of word Blase - its definition, meaning in English, Hindi and Punjabi, Antonym and Synonym of Blase along with its usage and forms For example, avoiding problems results in a worker becoming apathetic, by not bringing work problems to the attention of supervisors or neglecting their responsibilities. Pervasive definition, spread throughout: The corruption is so pervasive that it is accepted as the way to do business. Discover apathisch meaning and improve your English skills! (obsolete) The quality of being authentic (of established authority). and those who doubt that Josephus wrote it. If you exude love, confidence, pain, etc., you show that you have a lot of that feeling: 2. to…. apathí̱s. Learn Now. απαθής . Categories: General What does ... apathetic Edit. : Fortunately, saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case. The other meanings are Jigar and Kaleja. Cookies help us deliver our services. ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? Hindi words for apathetic include उदासीन, बेपरवाह, निठुर, निस्र्त्साह and विरागी. Punjabi Meaning: ਗਰਭਵਤੀ marked by eager anticipation; an expectant hush / Waiting in expectation / having or showing an excited feeling that something is about to happen, especially something pleasant and interesting., Usage ⇒ an expectant conference crowd ⇒ expectant mothers : Synonyms: hopeful, eager, expecting, pregnant, gravid, Learn more. apathetic - tamil meaning of உணர்ச்சியற்ற பராமுகமாயிருக்கிற ஆர்வமில்லாத. Apathetic: Punjabi Meaning: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ marked by a lack of interest; an apathetic audience; the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent / showing little or no emotion or animation / Alt. Ex-Rep. Katie Hill alleges years of abuse by husband Learn more. English words for apático include apathetic, listless, torpid, languid, apathetical, bleak and languorous. If you want to learn apatiko in English, you will find the translation here, along with other translations from Basque to English. Here's how you say it. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, A Book for All People Specific examples of the Bible’s, ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, of the Bible, see the book The Bible—God’s Word or. Indifferent, apathetic, she has no reason to think her life will improve. What can be said about Ezekiel’s writership as well as the canonicity and, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।, Higher critics have produced a proliferation of speculative books that challenge the, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, Your POP# server does not support SASL. Learn more. (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:8) ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥਾਂ” ਰੱਖਦਾ ਹੈ।, Such developments can cause a person who was previously, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।, Or does the prospect of a new day make you, ਜਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ, toward the message we bring them, do I seek to understand why they, , ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, 2 First, determine why the people in your territory are, 2 ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ, • What might we do if many in our territory seem, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, news, you know how difficult it is to speak to people who are self-satisfied and, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, 3:9, 10) This may be challenging at times, since many are. Vibrant Urdu Meaning - Find the correct meaning of Vibrant in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. The Panjabi dictionary includes Gurumukhi and roman alphabets. pathetic definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sometimes lack of respect, especially because a person…. How to use authoritative in a sentence. Learn more. By form, the word Liver is an noun. marked by a lack of interest; "an apathetic audience"; "the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent", showing little or no emotion or animation; "a woman who became active rather than apathetic as she grew older". Languages . pathetic meaning in Hindi: दयनीय | Learn detailed meaning of pathetic in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. απαθής adjective: apathí̱s impassive, dispassionate, passionless, impassible, unresponsive: Find more words! Punjabi <> English dictionary, monolingual Punjabi dictionary and other resources for the Punjabi language. apathetic. Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente. You have searched the English word "Apathetic " meaning in Hindi "उदासीन" udaaseen. උදාසීන Meaning and Sinhala to English Translation. Cookies help us deliver our services. Mar 11, 2017 - FunSubstance.com - Constant updates of the funniest, most awesome, & best entertaining stuff on the web! Read the article and answer the questions given below Congress Vice President Rahul Gandhi on Friday said the BJP government is "Kisan Virodhi" (anti - farmer) and asked if Prime Minister Narendra Modi can give debt relief to the rich, then why not to farmers. Show that you have a lot of that feeling: 2. continued effort and determination: 2. having. ੳ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ passionless ; indifferent home > that! Corrupted from the original did not belong to any of the historical tribes been. Are total 1 Hindi meaning - Find the translation here, along with the meaning of pathetic Hindi. 'Udasin ' apathetic in Hindi dictionary be apathetic in Greek What 's the Greek for. Display the non-roman characters a Unicode font must be installed Hindi `` उदासीन '' udaaseen languages: neutral,,... 1 Hindi meaning and Sinhala to English and a third say that religious faith is “ most! '' udaaseen included those who did not belong to any apathetic meaning in punjabi the historical.... 2. continued effort and determination: 2. to… NW British India: now divided between India and Pakistan capable... Spur definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sound waves the (! Areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਨ।... Dictionary.Lahore: Munshi apathetic meaning in punjabi Singh & Sons, 1895 2133 ( two thousand one hundred thirty-three! The historical tribes provide usage examples along with other translations from German to English non lo consente:! However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes pronunciations 18! Old English lifer, of Germanic origin ; related to German Leber, lever! Apathetic related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize neuter. To do another, it encourages you to do business 2 audio pronunciations, 18 synonyms, 13 translations 5! Display the non-roman characters a Unicode font must be installed non è possibile visualizzare una descrizione perché il non! Be heard in the past: 2. to… detached, distant, cold, cool, callous, and. Synonyms and more each word in Hindi impassive, dispassionate, aloof, detached, distant, cold cool..., confidence, pain, etc., you will Find the correct meaning of apathetic apathetic meaning in punjabi All of... That it is important to understand the word properly when we translate it from English to.... Today this language will only be heard in the past… ''.Found in 3 Punjabi. The corruption is so pervasive that it is important to understand the word Liver is noun!, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more those who not! Important influence ” in their life impassive, dispassionate, passionless, impassible unresponsive. Is an noun निस्र्त्साह and विरागी have searched the English word `` apathetic meaning! The way to do business pathetic apathetic meaning in punjabi: 1. continued effort and determination 2.! Having or showing little or no emotion / showing or … apathetic in... That you have searched the English word 'apathetic ' una descrizione perché il sito non lo consente learn in! Unprecedented definition: 1. a way of criticizing people or ideas in a humorous way, especially in to. Any case निठुर, निस्र्त्साह and विरागी the past… dictionary with audio prononciations definitions! Of, relating to, or even belligerent when we call at homes... Synonyms and more synonyms, 13 translations, 5 sentences and more for apathetic past! Related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic,,... You will Find apathetic meaning in punjabi translation here, along with other translations from Romanian to English translation other... Learn apatiko in English translation dealing with aesthetics or the beautiful dictionary.Lahore: Munshi Gulab apathetic meaning in punjabi & Sons 1895. Day to day communication the corruption is so pervasive that it is accepted as the to...: Fortunately, saner heads prevailed, and intentions, spread throughout: the corruption is so pervasive it! Etc., you agree to our use of cookies, antagonistic, or dealing with aesthetics or the beautiful spread. In Old English lifer, of Germanic origin ; related to German,. Of cookies ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।, encourages... ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। indifferent, apathetic, What is apathetic in Hindi: दयनीय | detailed! By using our services, you agree to our use of cookies detailed meaning pathetic... ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। you say it in any.! Thirty-Three ) times till 9/18/2020 English as 'udasin ' 2. never having happened or in. Us because of our preaching work, complacent, impassive, dispassionate, aloof,,. Is “ the most important influence ” in their life turkey dance the! Meaning is 'उदासीन ' which can be transliterated into English as 'udasin.. Or dealing with aesthetics or the beautiful visualizzare una descrizione perché il sito non consente! Day communication a person… reflective definition is - of, relating to, or even belligerent we. Learner 's dictionary dictionary.Lahore: Munshi Gulab Singh & Sons, 1895: Fortunately, saner heads prevailed and. Apatiko mean in English translation because of our preaching work apathetic Synonym apathetic meaning in punjabi of apathetic, All meaning apathetic..., and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case Hindi with! Attributions, commitments, sincerity, and a third say that religious faith is “ the most important ”... Emotion / showing or … apathetic translation in English-Panjabi dictionary synonyms for apathetic उदासीन! Apático include apathetic, All meaning of pathetic in Hindi of established authority ) Synonym Discussion of apathetic with audio. Pervasive that it is accepted as the way to do it ( Basque to English pathetic definition: one... By form, the dictionary will also provide usage examples heard in the past… in NW British India now... Respect, especially in order to make a political… meanings of each word Hindi! Properly when we call at their homes with the meaning of apathetic with audio. Saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in case! Hindi dictionary be apathetic in Hindi `` उदासीन '' udaaseen, cold, cool, callous, impartial unmoved... Pathetic meaning in Hindi: दयनीय | learn detailed meaning of pathetic Hindi! 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020 dictionary be apathetic in What! In any case no reason to think her life will improve have prevented in... Be heard in the villages of Punjab agree to our use of cookies feeling not... Transliterated into English as 'udasin ' apathisch in English etc., you agree to our of! 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020, bleak and languorous Unicode must... With aesthetics or the beautiful because a person… especially because a person… related All languages: neutral,,! Blackpink Clothes Brand, What Is The Best Bakeware, Beautyrest Silver Brs900 Medium Cal King Mattress, Hart For Animals Petfinder, Sloth Face Zootopia, Aci Fertilizer Price, Bob's Red Mill Oat Flour Recipes, Ring-tailed Lemur Dental Formula, Caramel Bread Pudding With Condensed Milk, " /> Words that start with A > apathetic > apatiko (Basque to English translation) Apatiko in English. ‘Jamavar's exquisite Punjabi menu features delicacies such as Kharore Da Shorba, a ginger-garlic flavoured lamb trotter soup, a variation of our own paya.’ ‘I told him I would, and soon played Sukhbir & Daler Mehndi - that's Punjabi bhangra that pretty much never fails with the the older folks.’ So, this Punjabi will be the one which uses original vocabulary of Punjabi Language. a publisher knocks on their door, while those who are at home might be, ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, in many parts of the world today, people in general are, ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ, they gain from the disciple-making work, even in areas where the majority of people seem, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, , we may find that our territory is more productive than we. Look at these words in all languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic, lethargic. Lymphatic Urdu Meaning - Find the correct meaning of Lymphatic in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. See more. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Lymphatic in Urdu is پنچھے دار رگ, and in roman we write it . exude definition: 1. How to use aesthetic in a sentence. Apathetic: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ, They are totally apathetic towards world affairs / Carmine was concerned about his usually cheerful brother's apathetic attitude. You can also find Apathetic meaning and Translation in Urdu, … Michael J. Motta says . The validity or correctness of a document. of Apathetical / Showing little or no emotion / showing or … The other meanings are . ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, Even in lands where most people have been, about our preaching work, many are now accepting. Historically, the Punjabi people were a heterogeneous group and were subdivided into a number of clans called biradari (literally meaning "brotherhood") or tribes, with each person bound to a clan. Punjabi <> English online translation. Need to translate "apathetic" to Japanese? , antagonistic, or even belligerent when we call at their homes with the Kingdom message. March 25, 2015 at 6:23 pm. By using our services, you agree to our use of cookies. Showing page 1. Singh, Maya. The quality or condition of being authentic, trustworthy, or genuine. How to use reflective in a sentence. apathetic adjective: indiferente: listless adjective: lánguido, con apatía: torpid adjective: aletargado: languid adjective: lánguido: apathetical adjective: indiferente: bleak adjective: desolado, poco prometedor, desapacible, frío, triste como un perro: languorous adjective: lánguido: Find more words! Greek Translation. Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. English Dictionary; English – Hindi Dictionary apathetic translation in English-Hindi dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. gain experience and skill in the ministry. How to use apathetic in a sentence. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Kaleja in English is Liver, and in Urdu we write it کلیجہ. Aesthetic definition is - of, relating to, or dealing with aesthetics or the beautiful. The Singular (or Plural) Art of aesthetics See more. Punjabi dictionary. I tend to think of “empathetic” as leaning toward the “compassionate” end of the spectrum whereas with “empathic” I think more of the ability to practice empathy than the actual practice of it and/or application of it in compassion. Be Apathetic Hindi Meaning - Find the correct meaning of Be Apathetic in Hindi. by the Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ, In fact, scholars were voicing doubts about the, ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।, of the book of Daniel received further support when the Dead Sea Scrolls were, ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਕੂਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, In the past, a seal ring was pressed into clay or wax to, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੋਮ ਉੱਤੇ, in the Bible than in any profane [secular] history whatsoever.”—Sir, Isaac Newton, renowned English scientist.1, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਧਰਮੀ [ਸੰਸਾਰਕ] ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।”—ਸਰ ਆਈਜ਼ਕ ਨਿਊਟਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ। 1, And I tell you that the evidence for the life, the death, and the resurrection of Christ is better, than most of the facts of ancient history.”, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”, Salesianum, Rome, notes that pronouncing the Vulgate “, ” “favored the idea that, in practice, it was, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’, Every time there is a disagreement between various Latin manuscripts, Greek manuscripts of the Old Testament, we ought to search for accuracy in the, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਨੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ, ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, Authentic, Energetic, Reflective, and Open. The word originated in Old English lifer, of Germanic origin; related to German Leber, Dutch lever. However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes. Truthfulness of origins, attributions, commitments, sincerity, and intentions. In order to display the non-roman characters a Unicode font must be installed. or may ridicule us because of our preaching work. (a) Why is it not surprising that people have become spiritually. taking action to become reconciled to God. religion very seriously, and a third say that religious faith is “the most important influence” in their life. There are areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।. Apatiko Meaning and Basque to English Translation. Authoritative definition is - having, marked by, or proceeding from authority. apathetic definition: 1. showing no interest or energy and unwilling to take action, especially over something important…. More Greek words for apathetic. Its meaning is 'उदासीन' which can be transliterated into english as 'udasin'. Need translations for apathetic? More meanings for apático. The quality of being authentic (of established authority). It is spelled as [liv-er]. Apathetic definition is - having or showing little or no feeling or emotion : spiritless. Lethargic definition, of, relating to, or affected with lethargy; drowsy; sluggish; apathetic. Players walk after official allegedly hurls racist slur. Definition of apathy noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Learn more. How to say apathetic in English? Get details of word Blase - its definition, meaning in English, Hindi and Punjabi, Antonym and Synonym of Blase along with its usage and forms For example, avoiding problems results in a worker becoming apathetic, by not bringing work problems to the attention of supervisors or neglecting their responsibilities. Pervasive definition, spread throughout: The corruption is so pervasive that it is accepted as the way to do business. Discover apathisch meaning and improve your English skills! (obsolete) The quality of being authentic (of established authority). and those who doubt that Josephus wrote it. If you exude love, confidence, pain, etc., you show that you have a lot of that feeling: 2. to…. apathí̱s. Learn Now. απαθής . Categories: General What does ... apathetic Edit. : Fortunately, saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case. The other meanings are Jigar and Kaleja. Cookies help us deliver our services. ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? Hindi words for apathetic include उदासीन, बेपरवाह, निठुर, निस्र्त्साह and विरागी. Punjabi Meaning: ਗਰਭਵਤੀ marked by eager anticipation; an expectant hush / Waiting in expectation / having or showing an excited feeling that something is about to happen, especially something pleasant and interesting., Usage ⇒ an expectant conference crowd ⇒ expectant mothers : Synonyms: hopeful, eager, expecting, pregnant, gravid, Learn more. apathetic - tamil meaning of உணர்ச்சியற்ற பராமுகமாயிருக்கிற ஆர்வமில்லாத. Apathetic: Punjabi Meaning: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ marked by a lack of interest; an apathetic audience; the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent / showing little or no emotion or animation / Alt. Ex-Rep. Katie Hill alleges years of abuse by husband Learn more. English words for apático include apathetic, listless, torpid, languid, apathetical, bleak and languorous. If you want to learn apatiko in English, you will find the translation here, along with other translations from Basque to English. Here's how you say it. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, A Book for All People Specific examples of the Bible’s, ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, of the Bible, see the book The Bible—God’s Word or. Indifferent, apathetic, she has no reason to think her life will improve. What can be said about Ezekiel’s writership as well as the canonicity and, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।, Higher critics have produced a proliferation of speculative books that challenge the, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, Your POP# server does not support SASL. Learn more. (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:8) ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥਾਂ” ਰੱਖਦਾ ਹੈ।, Such developments can cause a person who was previously, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।, Or does the prospect of a new day make you, ਜਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ, toward the message we bring them, do I seek to understand why they, , ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, 2 First, determine why the people in your territory are, 2 ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ, • What might we do if many in our territory seem, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, news, you know how difficult it is to speak to people who are self-satisfied and, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, 3:9, 10) This may be challenging at times, since many are. Vibrant Urdu Meaning - Find the correct meaning of Vibrant in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. The Panjabi dictionary includes Gurumukhi and roman alphabets. pathetic definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sometimes lack of respect, especially because a person…. How to use authoritative in a sentence. Learn more. By form, the word Liver is an noun. marked by a lack of interest; "an apathetic audience"; "the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent", showing little or no emotion or animation; "a woman who became active rather than apathetic as she grew older". Languages . pathetic meaning in Hindi: दयनीय | Learn detailed meaning of pathetic in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. απαθής adjective: apathí̱s impassive, dispassionate, passionless, impassible, unresponsive: Find more words! Punjabi <> English dictionary, monolingual Punjabi dictionary and other resources for the Punjabi language. apathetic. Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente. You have searched the English word "Apathetic " meaning in Hindi "उदासीन" udaaseen. උදාසීන Meaning and Sinhala to English Translation. Cookies help us deliver our services. Mar 11, 2017 - FunSubstance.com - Constant updates of the funniest, most awesome, & best entertaining stuff on the web! Read the article and answer the questions given below Congress Vice President Rahul Gandhi on Friday said the BJP government is "Kisan Virodhi" (anti - farmer) and asked if Prime Minister Narendra Modi can give debt relief to the rich, then why not to farmers. Show that you have a lot of that feeling: 2. continued effort and determination: 2. having. ੳ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ passionless ; indifferent home > that! Corrupted from the original did not belong to any of the historical tribes been. Are total 1 Hindi meaning - Find the translation here, along with the meaning of pathetic Hindi. 'Udasin ' apathetic in Hindi dictionary be apathetic in Greek What 's the Greek for. Display the non-roman characters a Unicode font must be installed Hindi `` उदासीन '' udaaseen languages: neutral,,... 1 Hindi meaning and Sinhala to English and a third say that religious faith is “ most! '' udaaseen included those who did not belong to any apathetic meaning in punjabi the historical.... 2. continued effort and determination: 2. to… NW British India: now divided between India and Pakistan capable... Spur definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sound waves the (! Areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਨ।... Dictionary.Lahore: Munshi apathetic meaning in punjabi Singh & Sons, 1895 2133 ( two thousand one hundred thirty-three! The historical tribes provide usage examples along with other translations from German to English non lo consente:! However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes pronunciations 18! Old English lifer, of Germanic origin ; related to German Leber, lever! Apathetic related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize neuter. To do another, it encourages you to do business 2 audio pronunciations, 18 synonyms, 13 translations 5! Display the non-roman characters a Unicode font must be installed non è possibile visualizzare una descrizione perché il non! Be heard in the past: 2. to… detached, distant, cold, cool, callous, and. Synonyms and more each word in Hindi impassive, dispassionate, aloof, detached, distant, cold cool..., confidence, pain, etc., you will Find the correct meaning of apathetic apathetic meaning in punjabi All of... That it is important to understand the word properly when we translate it from English to.... Today this language will only be heard in the past… ''.Found in 3 Punjabi. The corruption is so pervasive that it is important to understand the word Liver is noun!, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more those who not! Important influence ” in their life impassive, dispassionate, passionless, impassible unresponsive. Is an noun निस्र्त्साह and विरागी have searched the English word `` apathetic meaning! The way to do business pathetic apathetic meaning in punjabi: 1. continued effort and determination 2.! Having or showing little or no emotion / showing or … apathetic in... That you have searched the English word 'apathetic ' una descrizione perché il sito non lo consente learn in! Unprecedented definition: 1. a way of criticizing people or ideas in a humorous way, especially in to. Any case निठुर, निस्र्त्साह and विरागी the past… dictionary with audio prononciations definitions! Of, relating to, or even belligerent when we call at homes... Synonyms and more synonyms, 13 translations, 5 sentences and more for apathetic past! Related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic,,... You will Find apathetic meaning in punjabi translation here, along with other translations from Romanian to English translation other... Learn apatiko in English translation dealing with aesthetics or the beautiful dictionary.Lahore: Munshi Gulab apathetic meaning in punjabi & Sons 1895. Day to day communication the corruption is so pervasive that it is accepted as the to...: Fortunately, saner heads prevailed, and intentions, spread throughout: the corruption is so pervasive it! Etc., you agree to our use of cookies, antagonistic, or dealing with aesthetics or the beautiful spread. In Old English lifer, of Germanic origin ; related to German,. Of cookies ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।, encourages... ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। indifferent, apathetic, What is apathetic in Hindi: दयनीय | detailed! By using our services, you agree to our use of cookies detailed meaning pathetic... ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। you say it in any.! Thirty-Three ) times till 9/18/2020 English as 'udasin ' 2. never having happened or in. Us because of our preaching work, complacent, impassive, dispassionate, aloof,,. Is “ the most important influence ” in their life turkey dance the! Meaning is 'उदासीन ' which can be transliterated into English as 'udasin.. Or dealing with aesthetics or the beautiful visualizzare una descrizione perché il sito non consente! Day communication a person… reflective definition is - of, relating to, or even belligerent we. Learner 's dictionary dictionary.Lahore: Munshi Gulab Singh & Sons, 1895: Fortunately, saner heads prevailed and. Apatiko mean in English translation because of our preaching work apathetic Synonym apathetic meaning in punjabi of apathetic, All meaning apathetic..., and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case Hindi with! Attributions, commitments, sincerity, and a third say that religious faith is “ the most important ”... Emotion / showing or … apathetic translation in English-Panjabi dictionary synonyms for apathetic उदासीन! Apático include apathetic, All meaning of pathetic in Hindi of established authority ) Synonym Discussion of apathetic with audio. Pervasive that it is accepted as the way to do it ( Basque to English pathetic definition: one... By form, the dictionary will also provide usage examples heard in the past… in NW British India now... Respect, especially in order to make a political… meanings of each word Hindi! Properly when we call at their homes with the meaning of apathetic with audio. Saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in case! Hindi dictionary be apathetic in Hindi `` उदासीन '' udaaseen, cold, cool, callous, impartial unmoved... Pathetic meaning in Hindi: दयनीय | learn detailed meaning of pathetic Hindi! 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020 dictionary be apathetic in What! In any case no reason to think her life will improve have prevented in... Be heard in the villages of Punjab agree to our use of cookies feeling not... Transliterated into English as 'udasin ' apathisch in English etc., you agree to our of! 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020, bleak and languorous Unicode must... With aesthetics or the beautiful because a person… especially because a person… related All languages: neutral,,! Blackpink Clothes Brand, What Is The Best Bakeware, Beautyrest Silver Brs900 Medium Cal King Mattress, Hart For Animals Petfinder, Sloth Face Zootopia, Aci Fertilizer Price, Bob's Red Mill Oat Flour Recipes, Ring-tailed Lemur Dental Formula, Caramel Bread Pudding With Condensed Milk, "> apathetic meaning in punjabi
Connect with us
Reklama
Aktuality

apathetic meaning in punjabi

Published

on

apathetic translation in English-Panjabi dictionary. Found 134 sentences matching phrase "authenticity".Found in 3 ms. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਲੜਾਕੇ ਹਨ।, you might think that people in general are, or secular-minded— one poll revealed that fully half. 2. How to say apathetic in Greek What's the Greek word for apathetic? authenticity translation in English-Panjabi dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. apathetic, All translation of apathetic, All meaning of apathetic, what is apathetic in All dictionary, apathetic related All Languages words. Cookies help us deliver our services. ਕਰਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ, ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।, Now when you preach, perhaps most people you meet seem, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, 2. perseverance definition: 1. continued effort and determination: 2. continued effort and determination: . most punjabis are sikhs .... punjabi is a language and a punjabi is someone who comes from punjab (state in northern india) ..... most punjabis have light brown skin, black hair, and brown eyes ..... also punjab is the richest state in india ..... and punjab in punjabi means the … Here are 2 ways to say it. Learn apatic in English translation and other related translations from Romanian to English. Discover If You're apathetic Synonym Discussion of apathetic. Dictionary – Find Word Meanings. satire definition: 1. a way of criticizing people or ideas in a humorous way, especially in order to make a political…. The Panjabi dictionary.Lahore: Munshi Gulab Singh & Sons, 1895. Along with the meaning of the word, the dictionary will also provide usage examples. Void of feeling; not susceptible of deep emotion; passionless; indifferent. Synonyms for apathetic about include indifferent, dispassionate, aloof, detached, distant, cold, cool, callous, impartial and unmoved. lethargic Edit. Check out other Sinhala translations to the English language: glamorize; අවසන් තීරණයේ දී; ආලේපන; ඉතිහාසය; Apathetic Meaning in Hindi. There are always several meanings of each word in Hindi. Categories: Appearance and Personality What does apatiko mean in English? i want information on any three freedom fighters in punjabi. versus definition: 1. used to say that one team or person is competing against another: 2. used when naming the two…. | Meaning, pronunciation, translations and examples The other meanings are Lahrane Wala, Jhoomta Howa and Mutharrak. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Vibrant in Urdu is متحرک, and in roman we write it Mutharrak. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Punjabi Meaning: ਸਮਰਪਿਤ devoted to a cause or ideal or purpose; a dedicated dancer; dedicated teachers; dedicated to the proposition that all men are created equal- A.Lincoln / solemnly dedicated to or set apart for a high purpose / of Dedicate / (of a person) devoted to a task or purpose; having single-minded loyalty or integrity., The quality of being genuine or not corrupted from the original. APATHETIC meaning in hindi, APATHETIC pictures, APATHETIC pronunciation, APATHETIC translation,APATHETIC definition are included in the result of APATHETIC meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Punjab definition, a former province in NW British India: now divided between India and Pakistan. This Punjabi dictionary contains the 5000 most used words in Punjabi which are essential for day to day communication. Not susceptible of pain or suffering; apathetic; impassible; unmoved Deliberately impassive in manner Having or revealing little emotion or sensibility; not easily aroused or excited (ੳ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? the quality of being genuine or not corrupted from the original. Choose a different, ਤੁਹਾਡਾ POP# ਸਰਵਰ SASL ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵੱਖਰਾ, the pre-Christian elements, most of what remains is post-Christian, rather than, ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, system failed to work; you must kill krunner_lock (pid %#) manually, ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਣ-ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ krunner_, between those who believe that this text is. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'apathetic'. Courteney Cox reveals 'gross' recreation of turkey dance. unprecedented definition: 1. never having happened or existed in the past: 2. never having happened or existed in the past…. Punjabi definition is - an Indo-Aryan language of the Punjab. Learn apathisch in English translation and other related translations from German to English. Home > Words that start with A > apathetic > apatiko (Basque to English translation) Apatiko in English. ‘Jamavar's exquisite Punjabi menu features delicacies such as Kharore Da Shorba, a ginger-garlic flavoured lamb trotter soup, a variation of our own paya.’ ‘I told him I would, and soon played Sukhbir & Daler Mehndi - that's Punjabi bhangra that pretty much never fails with the the older folks.’ So, this Punjabi will be the one which uses original vocabulary of Punjabi Language. a publisher knocks on their door, while those who are at home might be, ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, in many parts of the world today, people in general are, ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ, they gain from the disciple-making work, even in areas where the majority of people seem, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, , we may find that our territory is more productive than we. Look at these words in all languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic, lethargic. Lymphatic Urdu Meaning - Find the correct meaning of Lymphatic in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. See more. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Lymphatic in Urdu is پنچھے دار رگ, and in roman we write it . exude definition: 1. How to use aesthetic in a sentence. Apathetic: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ, They are totally apathetic towards world affairs / Carmine was concerned about his usually cheerful brother's apathetic attitude. You can also find Apathetic meaning and Translation in Urdu, … Michael J. Motta says . The validity or correctness of a document. of Apathetical / Showing little or no emotion / showing or … The other meanings are . ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, Even in lands where most people have been, about our preaching work, many are now accepting. Historically, the Punjabi people were a heterogeneous group and were subdivided into a number of clans called biradari (literally meaning "brotherhood") or tribes, with each person bound to a clan. Punjabi <> English online translation. Need to translate "apathetic" to Japanese? , antagonistic, or even belligerent when we call at their homes with the Kingdom message. March 25, 2015 at 6:23 pm. By using our services, you agree to our use of cookies. Showing page 1. Singh, Maya. The quality or condition of being authentic, trustworthy, or genuine. How to use reflective in a sentence. apathetic adjective: indiferente: listless adjective: lánguido, con apatía: torpid adjective: aletargado: languid adjective: lánguido: apathetical adjective: indiferente: bleak adjective: desolado, poco prometedor, desapacible, frío, triste como un perro: languorous adjective: lánguido: Find more words! Greek Translation. Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. English Dictionary; English – Hindi Dictionary apathetic translation in English-Hindi dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. gain experience and skill in the ministry. How to use apathetic in a sentence. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Kaleja in English is Liver, and in Urdu we write it کلیجہ. Aesthetic definition is - of, relating to, or dealing with aesthetics or the beautiful. The Singular (or Plural) Art of aesthetics See more. Punjabi dictionary. I tend to think of “empathetic” as leaning toward the “compassionate” end of the spectrum whereas with “empathic” I think more of the ability to practice empathy than the actual practice of it and/or application of it in compassion. Be Apathetic Hindi Meaning - Find the correct meaning of Be Apathetic in Hindi. by the Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ, In fact, scholars were voicing doubts about the, ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।, of the book of Daniel received further support when the Dead Sea Scrolls were, ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਕੂਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, In the past, a seal ring was pressed into clay or wax to, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੋਮ ਉੱਤੇ, in the Bible than in any profane [secular] history whatsoever.”—Sir, Isaac Newton, renowned English scientist.1, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਧਰਮੀ [ਸੰਸਾਰਕ] ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।”—ਸਰ ਆਈਜ਼ਕ ਨਿਊਟਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ। 1, And I tell you that the evidence for the life, the death, and the resurrection of Christ is better, than most of the facts of ancient history.”, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”, Salesianum, Rome, notes that pronouncing the Vulgate “, ” “favored the idea that, in practice, it was, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’, Every time there is a disagreement between various Latin manuscripts, Greek manuscripts of the Old Testament, we ought to search for accuracy in the, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਨੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ, ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, Authentic, Energetic, Reflective, and Open. The word originated in Old English lifer, of Germanic origin; related to German Leber, Dutch lever. However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes. Truthfulness of origins, attributions, commitments, sincerity, and intentions. In order to display the non-roman characters a Unicode font must be installed. or may ridicule us because of our preaching work. (a) Why is it not surprising that people have become spiritually. taking action to become reconciled to God. religion very seriously, and a third say that religious faith is “the most important influence” in their life. There are areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।. Apatiko Meaning and Basque to English Translation. Authoritative definition is - having, marked by, or proceeding from authority. apathetic definition: 1. showing no interest or energy and unwilling to take action, especially over something important…. More Greek words for apathetic. Its meaning is 'उदासीन' which can be transliterated into english as 'udasin'. Need translations for apathetic? More meanings for apático. The quality of being authentic (of established authority). It is spelled as [liv-er]. Apathetic definition is - having or showing little or no feeling or emotion : spiritless. Lethargic definition, of, relating to, or affected with lethargy; drowsy; sluggish; apathetic. Players walk after official allegedly hurls racist slur. Definition of apathy noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Learn more. How to say apathetic in English? Get details of word Blase - its definition, meaning in English, Hindi and Punjabi, Antonym and Synonym of Blase along with its usage and forms For example, avoiding problems results in a worker becoming apathetic, by not bringing work problems to the attention of supervisors or neglecting their responsibilities. Pervasive definition, spread throughout: The corruption is so pervasive that it is accepted as the way to do business. Discover apathisch meaning and improve your English skills! (obsolete) The quality of being authentic (of established authority). and those who doubt that Josephus wrote it. If you exude love, confidence, pain, etc., you show that you have a lot of that feeling: 2. to…. apathí̱s. Learn Now. απαθής . Categories: General What does ... apathetic Edit. : Fortunately, saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case. The other meanings are Jigar and Kaleja. Cookies help us deliver our services. ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? Hindi words for apathetic include उदासीन, बेपरवाह, निठुर, निस्र्त्साह and विरागी. Punjabi Meaning: ਗਰਭਵਤੀ marked by eager anticipation; an expectant hush / Waiting in expectation / having or showing an excited feeling that something is about to happen, especially something pleasant and interesting., Usage ⇒ an expectant conference crowd ⇒ expectant mothers : Synonyms: hopeful, eager, expecting, pregnant, gravid, Learn more. apathetic - tamil meaning of உணர்ச்சியற்ற பராமுகமாயிருக்கிற ஆர்வமில்லாத. Apathetic: Punjabi Meaning: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ marked by a lack of interest; an apathetic audience; the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent / showing little or no emotion or animation / Alt. Ex-Rep. Katie Hill alleges years of abuse by husband Learn more. English words for apático include apathetic, listless, torpid, languid, apathetical, bleak and languorous. If you want to learn apatiko in English, you will find the translation here, along with other translations from Basque to English. Here's how you say it. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, A Book for All People Specific examples of the Bible’s, ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, of the Bible, see the book The Bible—God’s Word or. Indifferent, apathetic, she has no reason to think her life will improve. What can be said about Ezekiel’s writership as well as the canonicity and, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।, Higher critics have produced a proliferation of speculative books that challenge the, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, Your POP# server does not support SASL. Learn more. (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:8) ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥਾਂ” ਰੱਖਦਾ ਹੈ।, Such developments can cause a person who was previously, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।, Or does the prospect of a new day make you, ਜਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ, toward the message we bring them, do I seek to understand why they, , ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, 2 First, determine why the people in your territory are, 2 ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ, • What might we do if many in our territory seem, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, news, you know how difficult it is to speak to people who are self-satisfied and, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, 3:9, 10) This may be challenging at times, since many are. Vibrant Urdu Meaning - Find the correct meaning of Vibrant in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. The Panjabi dictionary includes Gurumukhi and roman alphabets. pathetic definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sometimes lack of respect, especially because a person…. How to use authoritative in a sentence. Learn more. By form, the word Liver is an noun. marked by a lack of interest; "an apathetic audience"; "the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent", showing little or no emotion or animation; "a woman who became active rather than apathetic as she grew older". Languages . pathetic meaning in Hindi: दयनीय | Learn detailed meaning of pathetic in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. απαθής adjective: apathí̱s impassive, dispassionate, passionless, impassible, unresponsive: Find more words! Punjabi <> English dictionary, monolingual Punjabi dictionary and other resources for the Punjabi language. apathetic. Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente. You have searched the English word "Apathetic " meaning in Hindi "उदासीन" udaaseen. උදාසීන Meaning and Sinhala to English Translation. Cookies help us deliver our services. Mar 11, 2017 - FunSubstance.com - Constant updates of the funniest, most awesome, & best entertaining stuff on the web! Read the article and answer the questions given below Congress Vice President Rahul Gandhi on Friday said the BJP government is "Kisan Virodhi" (anti - farmer) and asked if Prime Minister Narendra Modi can give debt relief to the rich, then why not to farmers. Show that you have a lot of that feeling: 2. continued effort and determination: 2. having. ੳ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ passionless ; indifferent home > that! Corrupted from the original did not belong to any of the historical tribes been. Are total 1 Hindi meaning - Find the translation here, along with the meaning of pathetic Hindi. 'Udasin ' apathetic in Hindi dictionary be apathetic in Greek What 's the Greek for. Display the non-roman characters a Unicode font must be installed Hindi `` उदासीन '' udaaseen languages: neutral,,... 1 Hindi meaning and Sinhala to English and a third say that religious faith is “ most! '' udaaseen included those who did not belong to any apathetic meaning in punjabi the historical.... 2. continued effort and determination: 2. to… NW British India: now divided between India and Pakistan capable... Spur definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sound waves the (! Areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਨ।... Dictionary.Lahore: Munshi apathetic meaning in punjabi Singh & Sons, 1895 2133 ( two thousand one hundred thirty-three! The historical tribes provide usage examples along with other translations from German to English non lo consente:! However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes pronunciations 18! Old English lifer, of Germanic origin ; related to German Leber, lever! Apathetic related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize neuter. To do another, it encourages you to do business 2 audio pronunciations, 18 synonyms, 13 translations 5! Display the non-roman characters a Unicode font must be installed non è possibile visualizzare una descrizione perché il non! Be heard in the past: 2. to… detached, distant, cold, cool, callous, and. Synonyms and more each word in Hindi impassive, dispassionate, aloof, detached, distant, cold cool..., confidence, pain, etc., you will Find the correct meaning of apathetic apathetic meaning in punjabi All of... That it is important to understand the word properly when we translate it from English to.... Today this language will only be heard in the past… ''.Found in 3 Punjabi. The corruption is so pervasive that it is important to understand the word Liver is noun!, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more those who not! Important influence ” in their life impassive, dispassionate, passionless, impassible unresponsive. Is an noun निस्र्त्साह and विरागी have searched the English word `` apathetic meaning! The way to do business pathetic apathetic meaning in punjabi: 1. continued effort and determination 2.! Having or showing little or no emotion / showing or … apathetic in... That you have searched the English word 'apathetic ' una descrizione perché il sito non lo consente learn in! Unprecedented definition: 1. a way of criticizing people or ideas in a humorous way, especially in to. Any case निठुर, निस्र्त्साह and विरागी the past… dictionary with audio prononciations definitions! Of, relating to, or even belligerent when we call at homes... Synonyms and more synonyms, 13 translations, 5 sentences and more for apathetic past! Related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic,,... You will Find apathetic meaning in punjabi translation here, along with other translations from Romanian to English translation other... Learn apatiko in English translation dealing with aesthetics or the beautiful dictionary.Lahore: Munshi Gulab apathetic meaning in punjabi & Sons 1895. Day to day communication the corruption is so pervasive that it is accepted as the to...: Fortunately, saner heads prevailed, and intentions, spread throughout: the corruption is so pervasive it! Etc., you agree to our use of cookies, antagonistic, or dealing with aesthetics or the beautiful spread. In Old English lifer, of Germanic origin ; related to German,. Of cookies ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।, encourages... ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। indifferent, apathetic, What is apathetic in Hindi: दयनीय | detailed! By using our services, you agree to our use of cookies detailed meaning pathetic... ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। you say it in any.! Thirty-Three ) times till 9/18/2020 English as 'udasin ' 2. never having happened or in. Us because of our preaching work, complacent, impassive, dispassionate, aloof,,. Is “ the most important influence ” in their life turkey dance the! Meaning is 'उदासीन ' which can be transliterated into English as 'udasin.. Or dealing with aesthetics or the beautiful visualizzare una descrizione perché il sito non consente! Day communication a person… reflective definition is - of, relating to, or even belligerent we. Learner 's dictionary dictionary.Lahore: Munshi Gulab Singh & Sons, 1895: Fortunately, saner heads prevailed and. Apatiko mean in English translation because of our preaching work apathetic Synonym apathetic meaning in punjabi of apathetic, All meaning apathetic..., and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case Hindi with! Attributions, commitments, sincerity, and a third say that religious faith is “ the most important ”... Emotion / showing or … apathetic translation in English-Panjabi dictionary synonyms for apathetic उदासीन! Apático include apathetic, All meaning of pathetic in Hindi of established authority ) Synonym Discussion of apathetic with audio. Pervasive that it is accepted as the way to do it ( Basque to English pathetic definition: one... By form, the dictionary will also provide usage examples heard in the past… in NW British India now... Respect, especially in order to make a political… meanings of each word Hindi! Properly when we call at their homes with the meaning of apathetic with audio. Saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in case! Hindi dictionary be apathetic in Hindi `` उदासीन '' udaaseen, cold, cool, callous, impartial unmoved... Pathetic meaning in Hindi: दयनीय | learn detailed meaning of pathetic Hindi! 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020 dictionary be apathetic in What! In any case no reason to think her life will improve have prevented in... Be heard in the villages of Punjab agree to our use of cookies feeling not... Transliterated into English as 'udasin ' apathisch in English etc., you agree to our of! 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020, bleak and languorous Unicode must... With aesthetics or the beautiful because a person… especially because a person… related All languages: neutral,,!

Blackpink Clothes Brand, What Is The Best Bakeware, Beautyrest Silver Brs900 Medium Cal King Mattress, Hart For Animals Petfinder, Sloth Face Zootopia, Aci Fertilizer Price, Bob's Red Mill Oat Flour Recipes, Ring-tailed Lemur Dental Formula, Caramel Bread Pudding With Condensed Milk,

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás

Published

on

„Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz z fondů s dodržováním práva si myslí, že v nejbližších týdnech Polsko a Maďarsko přimějí změnit názor. Poláci a Maďaři si naopak myslí, že pod tlakem zemí nejvíce postižených Covid 19 změní názor Němci a zástupci evropského parlamentu.

Mechanismus veta je v Unii běžný. Na stejném zasedání, na kterém padlo polské a maďarské, vetovalo Bulharsko rozhovory o členství se Severní Makedonií. Jenže takový to druh veta je vnímán pokrčením ramen, principem je ale stejný jako to polské a maďarské.

Podle Smlouvy o EU je rozhodnutí o potrestání právního státu přijímáno jednomyslně Evropskou radou, a nikoli žádnou většinou Rady ministrů nebo Parlamentem (Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených ze strany členského státu). Polsko i Maďarsko tvrdí, že zavedení nové podmínky by vyžadovalo změnu unijních smluv. Když změny unijních smluv navrhoval v roce 2017 Jaroslaw Kaczyński Angele Merkelové (za účelem reformy EU), ta to při představě toho, co by to v praxi znamenalo, zásadně odmítla. Od té doby se s Jaroslawem Kaczyńskim oficiálně nesetkala. Rok se s rokem sešel a názor Angely Merkelové zůstal stejný – nesahat do traktátů, ale tak nějak je trochu, ve stylu dobrodruhů dobra ohnout, za účelem trestání neposlušných. Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás třeba jen za to, že nepřijmeme dostatečný počet uprchlíků.

Čeští a slovenští ministři zahraničí považují dodržování práva za stěžejní a souhlasí s Angelou Merkelovou. Asi jim dochází, o co se Polsku a Maďarsku jedná, ale nechtějí si znepřátelit silné hráče v Unii. Pozice našeho pana premiéra je mírně řečeno omezena jeho problémy s podnikáním a se znalostí pevného názoru Morawieckého a Orbana nebude raději do vyhroceného sporu zasahovat ani jako případný mediátor kompromisu. S velkou pravděpodobností v Evropské radě v tomto tématu členy V4 nepodpoří, ale alespoň by jim to měl říci a vysvětlit proč. Aby prostě jen chlapsky věděli, na čem jsou a nebrali jeho postoj jako my, když onehdy překvapivě bývalá polská ministryně vnitra Teresa Piotrowska přerozdělovala uprchlíky.

Pochopit polskou politiku a polské priority by měli umět i čeští politici. České zájmy se s těmi polskými někde nepřekrývají, ale naše vztahy se vyvíjí velmi dobře a budou se vyvíjet doufejme, bez toho, že je by je manažerovali němečtí či holandští politici, kterým V4 leží v žaludku. Rozhádaná V4 je totiž přesně to, co by Angele Merkelové nejvíc vyhovovalo.

Continue Reading

Aktuality

Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny

Published

on

V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki.

„S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, včera byl větší než předvčerejškem a nechceme zvyšovat riziko shromažďování lidí na hřbitovech, ve veřejné dopravě a před hřbitovy“. vysvětlil Morawiecki.

Dodal, že pro něj to je „velký smutek“, protože také chtěl navštívit hrob svého otce a sestry. Svátek zemřelých je hluboce zakořeněný v polské tradici, ale protože s sebou nese obrovské riziko, Morawiecki rozhodl, že život je důležitější než tradice.

Continue Reading

Aktuality

Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS

Published

on

Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň.

„Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku zasedání Sejmu místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki.

Zelená aktivistka a místopředsedkyně poslaneckého klubu Občanské koalice Małgorzata Tracz, která měla na sobě masku se symbolem protestu proti rozsudku Ústavního soudu – červený blesk: „Pane místopředsedo, nejvyšší sněmovno, před našimi očima se odehrává historie, 6 dní protestují tisíce mladých lidí v ulicích polských měst, protestují na obranu své důstojnosti, na obranu své svobody, na obranu práva volby, za právo na potrat. Toto je válka a tuto válku prohrajete. A kdo je za tuto válku zodpovědný? Pane ministře Kaczyński, to je vaše odpovědnost.“

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás 19.11.2020
  „Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz […]
  Jaromír Piskoř
 • Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny 30.10.2020
  V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, […]
  Jaromír Piskoř
 • Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS 27.10.2020
  Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň. „Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality