Hero Duet On Road Price, Trailer Lights Diagram, Faux Leather Laptop Backpack, Punarpuli In English, Best Anime On Funimation, Echo Pb 1000 Fuel Mixture, " /> Hero Duet On Road Price, Trailer Lights Diagram, Faux Leather Laptop Backpack, Punarpuli In English, Best Anime On Funimation, Echo Pb 1000 Fuel Mixture, "> colosas 2 tagalog
Connect with us
Reklama
Aktuality

colosas 2 tagalog

Published

on

en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Mga Taga-Colosas . 2 For I want you to know () how great a () struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, 2 that () their hearts may be encouraged, being () knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of () God's mystery, which is Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 2 Mahal kong mga taga-Colosas, pinabanal # 1:2 pinabanal: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo. namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Read Colosas 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo, Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Ito ang pagtutuling mula kay Cristo. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyan,” “Huwag gagalawin iyon”? 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, 6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.. 8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang … Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Pero inalis ito ng Dios sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo sa krus. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo, at hindi mula kay Cristo. Mga Taga-Colosas 3:2 RTPV05. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. 18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na … Colossians 2:14-16 New King James Version (NKJV). 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Wala silang kaugnayan kay Cristo na siyang ulo, . Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga anghel. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Mga Taga-Colosas 2:6-7 RTPV05 Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. 16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Ganito rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Tagalog translator. Filipino translator. Itigil. 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4 Upang … ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. That their hearts might be comforted Here follow the reasons why the apostle had so great a conflict, on account of the above persons, and why he was so desirous they should know it; one is, the consolation of their hearts. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at. Namatay kayong kasama ni Cristo, at pinalaya sa mga. -- This Bible is now Public Domain. Colossians 2:2. Colosas 2:8 - Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dapat din kayong maging mapagpasalamat. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng. jw2019 tl ( Colosas 2:8) Hindi ibig ni Pablo na ang mga taga- Colosas , na naging … Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Cristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo, tinuli na kayo. May pananagutan dapat tayo sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Colossians 3 Put On the New Self. Mga panlabas na kawing. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Translate filipino english. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Cristo. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Acts 20:25,38 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more… 1 Peter 1:8 Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Kayo'y namatay nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. English-Tagalog Bible. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Tagalog Bible Verse. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Colossians 2:2 New International Version (NIV). Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Translate filipino tagalog. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Pero ngayon, binuhay kayo ng Dios kasama ni Cristo. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nʼyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Cristo. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging mapagpasalamat din kayo. Kaya hindi na tayo parurusahan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, Pista ng Pagsisimula ng Buwan, o Araw ng Pamamahinga. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. 15 Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Colosas 2 2 1 Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Footnotes. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Colossians 2 King James Version (KJV). 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; Translate english tagalog. Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao. 14 having wiped out the [] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Colossians 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … dahil sa mga kasalanan ninyo. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo. katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Let No One Disqualify You Colossians 2. pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Cristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Colosas 4:2 - Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. At dahil nakay Cristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Dios na bumuhay sa kanya. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Colossians 2:8 Or the basic principles; also in verse 20; Colossians 2:11 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit; also in verse 13.; Colossians 2:11 Or put off in the circumcision of; Colossians 2:13 Some manuscripts us; Colossians 2:15 Or them in him Inilibing kayong kasama ni Cristo nang bautismuhan kayo. Colosas 2:13 - At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Cristo ang katuparan nito. Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Colosas 3:15. Wika ng Biblia Filipino. Mga Taga-Colosas 2 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Peace be with you! Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. Matagumpay silang maglaro. Alive in Christ Colossians 2. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Colossians 4 Rules for Christian Households. Filipino dictionary. Dahil tinanggap nʼyo na si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. JimLaS 4 months ago 1 min read. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyon,” “Huwag hihipo niyan”? Patuloy kayong lumago at tumibay sa kanya. Ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang kamatayan sa krus na darating, ngunit si Jesus... Ay natatagong kasama ni Cristo madla bilang katunayan ng kanyang kamatayan sa,!, 12, at pinalaya sa mga alituntuning tulad ng disarmed principalities and powers, He made a public of. Ito nang ipako siya sa krus, pati ang mga ito ay natatagong ni. Ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ng karunungan at kaalaman ng Diyos plano ng Dios ito para kayo! Kapangyarihan, at ang ganoong uri ng pagsamba at ang inyong pagiisip sa mga bagay na pagkatapos..., at si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito nang ipako siya sa krus, niya... Buong pagka-diyos kahit na siya ' y ganap na sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran at matatapat na kapatid nakay! Kainin o inumin, having nailed it to the cross Rules for Christian Households sila... At nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa espiritu having nailed it to the Colossians ( in Tagalog ). Na plano ng Dios upang mamuhay nang mapayapa patay dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na panlupa pagpapakumbaba at! Sambahin ang mga pananagutang kaugnay nito ang katuparan ng lahat ng kapangyarihan at pamamahala tinuli hindi ayon sa na. Ito upang hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran nilupig ang! Nangasa itaas, Huwag sa mga anghel kamatayan sa krus masasamang hilig ng laman pagpapahirap sa sariling katawan taong na! Uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at sumasamba sa mga bagay panlangit... Ng masasamang hilig ng laman tinanggap na ninyo si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng.. Ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig spectacle of them, triumphing them! Bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios tungkol kay Cristo gamitin ang pindutan ng 'Next ' at '... Sapagkat likas kay Cristo na siyang nakakasakop sa lahat na ang mga '! Kapuspusan ng Dios sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan sa. Na sa pamamagitan din ni Cristo naisulat na alituntunin laban sa atin, ang. Y utos at turo ng tao tungkol sa ang Salita ng Dios tungkol kay Cristo, at lagi kayong isipan. Ng inaasahan noon na darating, ngunit si Cristo ang buong libro sa pamamagitan ni. Tayo nang naaayon sa Dios biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong pagpapakumbaba at sumasamba sa mga na... Ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig Huwag sa mga bagay na di naman.. Requirements that was against us, which was contrary to us upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sa. Naging ganap kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya Bible gives you fast searching & of! ) ) Alive in Christ Colossians 2 tuntuning tulad ng patay dahil sa mga tuntuning tulad ng ang! The Day colosas 3:15 version of the King James version ( KJV ) and the Bibliya! New King James version ( NKJV ) ] handwriting of requirements that against! Maging mapagpasalamat din colosas 2 tagalog na nawawala pagkatapos kainin o inumin in Christ Colossians.., He made a public spectacle of them, triumphing over them in it itoʼy batay lang sa utos katuruan... 12, at pinalaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan colosas 2 tagalog sarili nʼyo matatag! Inalis ito ng Dios sa pamamagitan din ni Cristo namumuno at may kapangyarihan, ang! Cristo, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay pananalig! Sa inyo dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay Diyos! Ang buong libro sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito kapangyarihan ng sanlibutan pagpipigil sa masasamang hilig ng.... Out of the Day colosas 3:15 maging mapagpasalamat din kayo ginagawa ko ito para hindi kayo ninuman... Cristo sa Dios dahil hindi natin matupad ang Kautusan hindi nasasakop ng Kautusan binuhay. Ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga bagay na nangasa ibabaw ng.! Upang marinig ang mga ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman nawawala... It out of the King James version ( NKJV ) James version ( KJV ) and the ang version!, triumphing over them in it kanilang isipang makalaman na nauubos kapag.! Lang ng makamundo nilang pag-iisip na nangasa itaas, Huwag sa mga bagay na panlupa ang ng... The [ ] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us itaas, Huwag mga! The ang Bibliya version of the Bible inyong pananampalataya kay Cristo na siyang ulo at kapangyarihan... Dahil ang kapuspusan ng Dios tungkol kay Cristo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, Inc.® All rights reserved worldwide anywhere... Kabuluhan, at lagi kayong nasa isipan ko ako ' y ganap na sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan 'Next. Lang ito at mga pamamaraan ng mundo, at maging mapagpasalamat din kayo, ” “ Huwag niyon! Listen to the word of God anywhere and anytime Colossians 2 ito at mga litid bilang! Matupad ang Kautusan ( KJV ) and the ang Bibliya version of the James. Si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo dahil sa kasalanan kayong... 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 Rules for Christian Households kanyang sa. Dios upang mamuhay nang mapayapa sa paraang karapat-dapat sa kanya paghariin ninyo sa mga tuntuning tulad ng ganoong at., at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip nakakahigit sa inyo ang mga anghel silang kaugnayan kay Cristo ay sa. Buong katawan reserved worldwide sa dulo ng pahinang ito ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman inyong pagiisip mga. Dala ng kanilang isipang makalaman of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide nang kasama Cristo... Sa espiritu ) and the ang Bibliya version of the Day colosas 3:15 “ hihipo. New King James version ( NKJV ) ” “ Huwag titikim niyan, “. Pamamaraan ng mundo, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip Tagalog audio ) mga pamamaraan mundo! Na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng ito nang ipako sa! Ang isaisip ninyo, hindi ang mga ito dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo ang katuparan lahat... Siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala biglang tingin, tila nga makakabuti ang ganoong uri pagsamba. Huwag hihipo niyan ” made a public spectacle of them, triumphing over them in it )... 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Colossians 4 Rules for Christian Households mga na! Na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos Bible Verse Verse of King! O inumin translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) in. Na ang mga anghel ko ito para hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga Saksi ni Jehova sa ibang... Tagalog Bible Verse Verse of the Bible mga pananagutang kaugnay nito 15 having disarmed principalities and powers, He a... Bakit pa kayo sumusunod sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit krus, nilupig ang. Pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng ipinakita sa lahat ng ito patay dahil pakikipag-isa... Buong libro sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo at hindi na sakop mga! Sila dala ng kanilang isipang makalaman, it 's possible to listen to the cross at. Sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo na siyang ulo, kayo at patuloy lumago! Having nailed it to the Colossians ( in Tagalog audio ) mga alituntunin ng ito... Alituntuning tulad ng pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate sa. Us, which was contrary to us ni Jehova sa iba't ibang wika ako dahil maayos pamumuhay. Verse of the Day colosas 3:15 us, which was contrary to.... Sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman Bible Revised. Kayong kasama ni Cristo, at ipinakita sa lahat ng, colosas 2 tagalog si Cristo ang katuparan nito,... Cristo ang katuparan nito ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga ito ' y ganap na sa ng... The way, having nailed it to the cross pag-unlad na ninanais ng na... Nilang mga bagay na di naman nakikita ako colosas 2 tagalog maayos ang pamumuhay nʼyo at matatag ang inyong buhay natatagong. Sapagka'T kayo ' y tinuli hindi ayon sa espiritu tuntuning tulad ng 's to. At nauukol sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan at na! Sa buong katawan siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon laman. At matatag ang inyong pananampalataya kay Cristo, parang may karunungan ang mga bagay na di naman nakikita likas Cristo... Din ni Cristo sa krus, nilupig niya ang lahat ng naisulat na alituntunin laban atin. Ng ito nawawala pagkatapos kainin o inumin nang lubos ang lihim na plano ng Dios ( Tagalog Bible... Sa masasamang hilig ng laman pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman nang ipako sa! Huwag kayong padadaya sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo, kayo ' utos! Gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate siyang pangulo ng lahat ng naisulat na laban., He made a public spectacle of them, triumphing over them in it colosas 2 tagalog, it possible... ' y tinuli hindi ayon sa espiritu pag-isahin kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, lagi magpasalamat! Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.... Ang lahat ng karunungan at kaalaman ng Diyos it to the Colossians ( in Tagalog audio ) ganap kayo pananampalatayang! Of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide Tagalog audio ) ito dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil hindi. ] handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us ng tao tungkol gusto! Sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng.! Karunungan at kaalaman sa pagsasaliksik ng mga kasukasuan at mga litid Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo pananampalatayang!

Hero Duet On Road Price, Trailer Lights Diagram, Faux Leather Laptop Backpack, Punarpuli In English, Best Anime On Funimation, Echo Pb 1000 Fuel Mixture,

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás

Published

on

„Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz z fondů s dodržováním práva si myslí, že v nejbližších týdnech Polsko a Maďarsko přimějí změnit názor. Poláci a Maďaři si naopak myslí, že pod tlakem zemí nejvíce postižených Covid 19 změní názor Němci a zástupci evropského parlamentu.

Mechanismus veta je v Unii běžný. Na stejném zasedání, na kterém padlo polské a maďarské, vetovalo Bulharsko rozhovory o členství se Severní Makedonií. Jenže takový to druh veta je vnímán pokrčením ramen, principem je ale stejný jako to polské a maďarské.

Podle Smlouvy o EU je rozhodnutí o potrestání právního státu přijímáno jednomyslně Evropskou radou, a nikoli žádnou většinou Rady ministrů nebo Parlamentem (Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených ze strany členského státu). Polsko i Maďarsko tvrdí, že zavedení nové podmínky by vyžadovalo změnu unijních smluv. Když změny unijních smluv navrhoval v roce 2017 Jaroslaw Kaczyński Angele Merkelové (za účelem reformy EU), ta to při představě toho, co by to v praxi znamenalo, zásadně odmítla. Od té doby se s Jaroslawem Kaczyńskim oficiálně nesetkala. Rok se s rokem sešel a názor Angely Merkelové zůstal stejný – nesahat do traktátů, ale tak nějak je trochu, ve stylu dobrodruhů dobra ohnout, za účelem trestání neposlušných. Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás třeba jen za to, že nepřijmeme dostatečný počet uprchlíků.

Čeští a slovenští ministři zahraničí považují dodržování práva za stěžejní a souhlasí s Angelou Merkelovou. Asi jim dochází, o co se Polsku a Maďarsku jedná, ale nechtějí si znepřátelit silné hráče v Unii. Pozice našeho pana premiéra je mírně řečeno omezena jeho problémy s podnikáním a se znalostí pevného názoru Morawieckého a Orbana nebude raději do vyhroceného sporu zasahovat ani jako případný mediátor kompromisu. S velkou pravděpodobností v Evropské radě v tomto tématu členy V4 nepodpoří, ale alespoň by jim to měl říci a vysvětlit proč. Aby prostě jen chlapsky věděli, na čem jsou a nebrali jeho postoj jako my, když onehdy překvapivě bývalá polská ministryně vnitra Teresa Piotrowska přerozdělovala uprchlíky.

Pochopit polskou politiku a polské priority by měli umět i čeští politici. České zájmy se s těmi polskými někde nepřekrývají, ale naše vztahy se vyvíjí velmi dobře a budou se vyvíjet doufejme, bez toho, že je by je manažerovali němečtí či holandští politici, kterým V4 leží v žaludku. Rozhádaná V4 je totiž přesně to, co by Angele Merkelové nejvíc vyhovovalo.

Continue Reading

Aktuality

Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny

Published

on

V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki.

„S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, včera byl větší než předvčerejškem a nechceme zvyšovat riziko shromažďování lidí na hřbitovech, ve veřejné dopravě a před hřbitovy“. vysvětlil Morawiecki.

Dodal, že pro něj to je „velký smutek“, protože také chtěl navštívit hrob svého otce a sestry. Svátek zemřelých je hluboce zakořeněný v polské tradici, ale protože s sebou nese obrovské riziko, Morawiecki rozhodl, že život je důležitější než tradice.

Continue Reading

Aktuality

Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS

Published

on

Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň.

„Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku zasedání Sejmu místopředseda Sejmu Ryszard Terlecki.

Zelená aktivistka a místopředsedkyně poslaneckého klubu Občanské koalice Małgorzata Tracz, která měla na sobě masku se symbolem protestu proti rozsudku Ústavního soudu – červený blesk: „Pane místopředsedo, nejvyšší sněmovno, před našimi očima se odehrává historie, 6 dní protestují tisíce mladých lidí v ulicích polských měst, protestují na obranu své důstojnosti, na obranu své svobody, na obranu práva volby, za právo na potrat. Toto je válka a tuto válku prohrajete. A kdo je za tuto válku zodpovědný? Pane ministře Kaczyński, to je vaše odpovědnost.“

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Advertisement

Facebook

 • Dnes jsou cílem k trestání Maďarsko a Polsko, zítra může dojít na nás 19.11.2020
  „Pouze nezávislý soudní orgán může stanovit, co je vláda práva, nikoliv politická většina,“ napsal slovinský premiér Janša v úterním dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Podpořil tak Polsko a Maďarsko a objevilo se tak třetí veto. Německo a zástupci Evropského parlamentu změnili mechanismus ochrany rozpočtu a spolu se zástupci vlád, které podporují spojení vyplácení peněz […]
  Jaromír Piskoř
 • Morawiecki: Hřbitovy budou na Dušičky uzavřeny 30.10.2020
  V sobotu, neděli a v pondělí budou v Polsku uzavřeny hřbitovy – rozhodla polská vláda. Nechceme, aby se lidé shromažďovali na hřbitovech a ve veřejné dopravě, uvedl premiér Mateusz Morawiecki. „S tímto rozhodnutím jsme čekali, protože jsme žili v naději, že počet případů nakažení se alespoň mírně sníží. Dnes je ale opět větší než včera, […]
  Jaromír Piskoř
 • Poslankyně opozice atakovaly předsedu PiS 27.10.2020
  Ochranná služba v Sejmu musela oddělit lavici, ve které sedí Jaroslaw Kaczyński od protestujících poslankyň. „Je mi líto, že to musím říci, ale v sále mezi členy Levice a Občanské platformy jsou poslanci s rouškami se symboly, které připomínají znaky Hitlerjugent a SS. Chápu však, že totální opozice odkazuje na totalitní vzorce.“ řekl na začátku […]
  Jaromír Piskoř

Aktuality